Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego nphoto.com/pl

I. Postanowienia ogólne

Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.nphoto.com prowadzony jest przez Piotr Leszczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą w Zaczerniu 190, 36-062 Zaczernie, NIP 8132260802, REGON 691668352, adres poczty elektronicznej: bok@nphoto.com

 1. Serwis Internetowy przeznaczony jest dla Użytkowników realizujących usługi i zamówienia od klientów, w branży foto-video, nawet jeśli nie prowadzą oni działalności gospodarczej. Korzystanie z zasobów Serwisu Internetowego możliwe jest po Pozytywnej Weryfikacji Użytkownika dokonanej przez Usługodawcę. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie, że rejestrujący się Użytkownik wykonuje zlecenia w branży foto-video. Potwierdzenie rejestracji może odbyć się na podstawie podanego portfolio (np. strona www, fanpage na portalu Facebook lub Instagram), lub w przypadku ich braku na podstawie rozmowy telefonicznej, bądź korespondencji e-mail.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, zasady i warunki realizacji Projektów, składania Zamówień na Produkty i Usługi w Serwisie Internetowym, zapłaty ceny, warunki, koszty oraz termin i sposoby dostawy, składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje dotyczące Produktów i Usług, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również publicznego zapewnienia Usługodawcy.  
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu Internetowego ceny wyrażone w odpowiedniej walucie wybranej w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Użytkownik jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest wgrywanie zdjęć naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 6. Użytkownik, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
 7. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. EDYTOR – interaktywne narzędzie dostępne w Serwisie Internetowym w formie usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiające opracowywanie Projektów Produktów.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający wybór Projektu, wybór parametrów Projektu (takich jak liczba stron, forma, materiał, dodatki), sposobu dostarczenia Produktu, akceptację Projektu oraz złożenie Zamówienia na Produkt.
  4. KLIENT - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks lub Konsument, który dokonał zamówienia w Serwisie Internetowym.
  5. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej w ramach Serwisu internetowego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takich wypadkach do takiej osoby nie będą miały również zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Klientów.
  6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  7. NEWSLETTER - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną przez Usługodawcę, lub w imieniu Usługodawcy.
  8. POLITYKA PRYWATNOŚCI – odrębny dokument regulujący zasady związane z ochroną danych osobowych oraz prywatności Użytkowników.
  9. POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA – na pozytywną weryfikację zamówienia składa się łącznie :
   1. prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia,
   2. kompletne przesłanie z urządzenia Użytkownika Projektu Produktu wybranego i zaakceptowanego przez Użytkownika (w wypadkach realizacji Produktów za pośrednictwem Edytora),
   3. przyjęcie Zamówienia do realizacji, która potwierdzana jest przez Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail.
  10. PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane na podstawie Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z Projektem opracowanym (określonym) w Edytorze przez Klienta lub gotowa rzecz ruchoma, które są lub mają być przedmiotem umowy między Klientem i Usługodawcą.
  11. PROJEKTwykonane za pomocą Edytora lub przesłane do Serwisu Internetowego przez Użytkownika i zgodne z wymaganiami opracowanie graficzne przyszłego Produktu udostępnione w Serwisie Internetowym i podlegające dalszemu określeniu przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia tj. uzupełnieniu przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne zgodne ze specyfikacją podaną przez niego w Formularzu Zamówienia.
  12. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
  13. SERWIS INTERNETOWY - serwis prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem internetowym: https://www.nphoto.com/
  14. USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego wyszczególniona w treści Regulaminu.
  15. USŁUGODAWCA - Piotr Leszczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński z siedzibą w Zaczerniu 190, 36-062 Zaczernie, NIP 8132260802, REGON 691668352.
  16. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.
  17. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA – procedura weryfikacji Użytkownika dokonywana przez Usługodawcę umożliwiająca mu uzyskanie dostępu do zasobów Serwisu Internetowego. Celem Weryfikacji Użytkownika jest zapewnienie dostępu do Serwisu Internetowego Użytkownikom realizującym usługi i zamówienia od klientów w branży foto-video.
  18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania lub sprzedaży Produktu przez Usługodawcę.

II. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi:
  1. Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym.
   1. Korzystanie z Konta przez Użytkownika możliwe jest po spełnieniu następujących kroków:
 1. wypełnieniu formularza rejestracji,
 2. kliknięciu pola „zarejestruj” lub o podobnym znaczeniu,
 3. pozytywnej Weryfikacji Użytkownika,
   1. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło, źródło informacji o serwisie. Dodatkowo Użytkownik może podać numer NIP prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz jej nazwę.
   2. Dla celów Weryfikacji Użytkownika, Użytkownik może podać dodatkowe dane w postaci adresu do własnego portfolio fotograficznego (strony internetowej, podstrony w portalu społecznościowym itd.), tematyki realizowanych zleceń oraz branży. Podanie tego typu danych znacznie ułatwi i przyspieszy proces Weryfikacji.
   3. Weryfikacja Użytkownika nie jest zależna od prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej.
   4. Celem Weryfikacji Użytkownika Usługodawca może kontaktować się na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, numer telefonu lub weryfikować zawartość portfolio Użytkownika, a także ogólnodostępne w sieci Internet materiały fotograficzne udostępniane przez Użytkownika.
   5. Weryfikacja Użytkownika realizowana jest w terminie do 2 dni roboczych od prawidłowego wypełniania formularza rejestracji przez Użytkownika lub uzupełnieniu przez Użytkownika informacji niezbędnych do Weryfikacji. O efekcie weryfikacji Użytkownik jest powiadamiany w ww. terminie za pomocą poczty elektronicznej na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.
   6. W wypadku negatywnej Weryfikacji Użytkownika, Użytkownik po otrzymaniu wiadomości e-mail o negatywnej weryfikacji, może wnioskować do Usługodawcy za pomocą adresu e-mail: rejestracja@nphoto.com o dokonanie ponownej Weryfikacji Użytkownika. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest do udzielenie dodatkowych informacji dla celów ponownej Weryfikacji Użytkownika.
   7. W wypadku negatywnej Weryfikacji Użytkownika dane Użytkownika są usuwane z Serwisu Internetowego w terminie 30 dni od Weryfikacji Użytkownika lub jej ponowienia. Po upływie tego terminu nie jest możliwe ponowne dokonanie Weryfikacji Użytkownika, na podstawie pozostawionych wcześniej danych i uzupełnionego formularza
  1. Korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia.
   1. Korzystanie z Edytora rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Projektu do Edytora.
   2. Korzystanie z Edytora polega na:
    1. Wyborze koncepcji Produktu, przez kliknięcie pola „projektuj” lub o podobnym znaczeniu,
    2. Wyborze parametrów Projektu, wykonaniu własnego Projektu przez Użytkownika,
    3. Zaakceptowaniu Projektu – umieszczeniu Projektu w koszyku – zbiorze Projektów, przez kliknięcie pola „do koszyka” lub o podobnym znaczeniu.
   3. Korzystanie z interaktywnego Formularza Zamówienia polega na:
    1. Wyborze przez posiadającego Konto Użytkownika, Projektu z zaakceptowanych Projektów,
    2. Wyborze parametrów Projektu, np. liczba Produktów, dodatki, przewidziane dla Produktu możliwości personalizacji itp., oraz sposobu doręczenia,
    3. Podaniu następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (w wypadku Klientów będących polskimi podatnikami zgodnie z art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. -tj. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn.zm.- brak wskazania numeru NIP przy składaniu Zamówienia przez Klienta, a tym samym wystawienie przez Sprzedającego paragonu niezawierającego tego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT dotyczącej tego Zamówienia).
    4. Złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „zamawiam i płacę” lub o podobnym znaczeniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
  2. Świadczenie Usługi Newsletter.
   1. Korzystanie z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej w sekcji „Ustawienia Konta” lub w wydzielonej sekcji Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „zapisz” lub o podobnej treści.
   2. Do usługi Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta w Serwisie Internetowym lub za pośrednictwem podstron funkcjonujących w ramach Serwisu.

 

III. Warunki świadczenia Usług

 1. Odpłatność:
  1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług:
  1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Edytora oraz Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Użytkownika lub zakończenia korzystania z Edytora.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w tym prawidłowego działania Edytora oraz Formularza Zamówienia:
  1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet.
  2. Prawidłowo skonfigurowana Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari.
  3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.
  4. Wyłączone dodatki do przeglądarek uniemożliwiające wyświetlanie niektórych elementów stron, jak Adblock.
 4. Usługodawca zastrzega, że w celu prawidłowego działania Edytora obsługiwane przez niego pliki powinny spełniać następujące wymagania:
  1. maksymalna waga: 30 MB
  2. maksymalna rozdzielczość: 50 Mpix
  3. maksymalna wielkość pliku: 10000 px
  4. akceptowane rozszerzenia plików: png lub jpg/jpeg.
 5. Usługodawca może sformułować szczegółowe wytyczne związane z korzystaniem z Edytora, które udostępniane będą Użytkownikowi za pośrednictwem Edytora lub w Serwisie Internetowym w odrębnych polach (np. FAQ).
 6. Korzystanie z Edytora w warunkach niestabilnego dostępu do sieci Internet, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, lub dostępu o ograniczonej przepustowości, a także dużej ilości uruchomionych jednocześnie zakładek w przeglądarce internetowej może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania na wysyłkę plików do serwera Usługodawcy oraz wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu, przed złożeniem Zamówienia.
 7. Usługodawca w toku korzystania z Edytora nie weryfikuje jakości oraz treści plików umieszczanych przez Użytkownika.
 8. Stosownie  do  zapisów  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o  świadczeniu  usług  drogą elektroniczną Usługodawca nie sprawdza treści przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług.
 9. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego, a w szczególności Edytora i Formularza zamówienia może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego i wymaga szczególnej weryfikacji prawidłowości Projektu przed złożeniem Zamówienia.
 10. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet za które nie ponosi odpowiedzialności w związku z czym rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 11. Usługodawca zastrzega, że Projekty mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego Produktu. Usługodawca informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie Internetowym, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień wyświetlacza urządzenia, przeglądarki, systemu  operacyjnego.

IV. Warunki zawierania umowy wykonania lub sprzedaży Produktu

 1. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym podana jest w odpowiedniej walucie dla konkretnego rynku (kraju) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia w Serwisie Internetowym i zależą od wybranego sposobu i miejsca dostawy.
 2. Uiszczenie ceny Produktu możliwe jest za pomocą vouchera zakupowego, który po wprowadzeniu odpowiedniego kodu obniża cenę wszystkich lub wybranych Produktów znajdujących się w koszyku.
 3. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia.
 4. Zawarcie umowy wykonania lub sprzedaży Produktu za pomocą Formularza Zamówienia.

4.1.        Celem zawarcia umowy o wykonanie lub sprzedaży Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia, zgodnie z pkt. II 1.2 Regulaminu.

  1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie kontaktuje się z Użytkownikiem poprzez wysłanie wiadomości email, na adres wskazany przy rejestracji Konta (dodatkowo status można sprawdzić po zalogowaniu się w strefie klienta) i potwierdza jego otrzymanie. Po Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia Usługodawca wysyła wiadomość zawierającą wycenę wraz z odnośnikiem do operatora płatności. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie, kolejnej wiadomości e-mail, która zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty, oraz o planowanej dacie wysyłki.
  2. Z chwilą Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia zostaje zawarta umowa wykonania Produktu lub sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą. Każda zmiana zakresu Zamówienia po tym etapie będzie wyceniana niezależnie od pierwotnego zakresu Zamówienia. Dokonywanie dodatkowych Zamówień po Pozytywnej Weryfikacji będzie równoważne ze złożeniem nowego Zamówienia i zawarciem nowej umowy sprzedaży lub wykonania Produktu między Klientem a Usługodawcą.
  3. Każda umowa sprzedaży lub wykonania Produktu będzie potwierdzana paragonem, fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.
  4. Produkty zawierają w widocznym miejscu dodatkowe informacje:
   Na ostatniej stronie Produktu lub innym miejscu wskazanym w opisie Produktu, znajduje się kod kreskowy.
 1. Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Usługodawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.

V. Terminy i sposoby płatności

 1. Serwis Internetowy wymaga płatności za Zamówienia w formie przedpłaty. Na wniosek Klienta którego adres znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Usługodawca umożliwia uiszczenie płatności z odroczonym terminem lub wysyłkę Zamówień za pobraniem. 
 2. Serwis Internetowy udostępnia za pośrednictwem operatorów płatności on-linowe formy płatności za zamówienia. Dostępne formy płatności widoczne są w procesie składania zamówienia.

VI. Dostawy

 1. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  Paczką kurierską, lub inną formą wysyłki dostępną podczas składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta oraz wielkości Zamówienia i dla każdego Zamówienia jest prezentowany w momencie jego realizacji.
 3. Forma wysyłki oraz wybór w ramach wysyłki paczką kurierską konkretnego podmiotu świadczącego usługi kurierskie może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych uniemożliwiających wysyłkę Produktu (np. brak obsługi określonego rozmiaru Produktu, kraj dostawy, czasowy brak realizacji wysyłek).
 4. Termin dostawy - na czas oczekiwania na dostawę Produktu składa się termin realizacji Zamówienia przez Usługodawcę i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

4.1.       Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych liczonych od momentu Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia do momentu wysyłki Zamówienia do Klienta.

4.2.       Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez     Klienta sposobu dostawy oraz przewoźnika i widoczny jest w koszyku po wybraniu opcji dostawy.

 1.  Przesyłki są dostarczane w Dni Robocze.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, brak dostawy lub konieczność powtórnej dostawy, będące skutkiem podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych do doręczenia Produktu.

VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług prowadzenia konta w Serwisie Internetowym.
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres e-mail: reklamacje@nphoto.com, lub pisemnie na adres Usługodawcy: NAJLEPSZEFOTO.PL Piotr Leszczyński, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  3. Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie umowy nie prowadzi do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
  5. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Edytora oraz Formularza Zamówienia następuje w chwili zakończenia korzystania z Edytora, zgodnie z pkt. III ust. 2 Regulaminu.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
  1. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter w tym celu należy w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta kliknąć pole "Ustawienia konta" a następnie odznaczyć pole „Chcę otrzymywać newsletter” lub o podobnym znaczeniu. Możliwe jest również złożenie wypowiedzenia za pomocą linku umieszczonego w treści wiadomości Newsletter. Użytkownik otrzyma w Serwisie potwierdzenie usunięcia adresu e-mail z usługi Newsletter.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: reklamacje@nphoto.com lub pisemnie na adres Usługodawcy.
  3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową Produkt należy dostarczyć na adres Usługodawcy.
  4. Żądania konsumentów wynikające z realizacji umów o dzieło bądź umów sprzedaży są realizowane w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania.
  5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
  6. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca koszt przesyłki Produktu będącego przedmiotem reklamacji. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Serwis Internetowy:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konsument może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: reklamacje@nphoto.com
  2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
 3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
  1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego  operatora płatności bezpośrednio na adres e mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego operatora płatności.

 

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów nie będących Konsumentami i którym nie przysługują uprawnienia Konsumentów

 1. Warunkiem rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona uszkodzeń Produktu powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do Usługodawcy w sposób opisany w pkt. XI  w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz dostarczenie reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacje Produktów zamawianych w Serwisie Internetowym z tytułu uszkodzeń powstałych podczas ich transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w zakładce Regulamin na stronie Serwisu Internetowego lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.
 5. Usługodawca nie przyjmuje Produktów przesłanych za pobraniem.

X. Uszkodzenie Produktu w transporcie

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zgłosić takie okoliczności oraz wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, w razie możliwości w obecności doręczyciela.
 2. Jeżeli uszkodzenia Produktu nie dały się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przesyłki, Klient powinien niezwłocznie zgłosić żądanie ustalenia tego faktu po ujawnieniu uszkodzeń, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Przekroczenie tego terminu oznaczało będzie brak możliwości realizacji roszczeń reklamacyjnych wobec przewoźnika.
 3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).
 4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć w dokumentach przewozowych.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta):
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
  2. dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to Produktów,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 
 2. W wypadkach nie przewidzianych w punktach 1.1-1.5. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej.
 4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 powyżej należy wysłać na następujący adres Usługodawcy: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński z siedzibą w Zaczerniu 190, 36-062 Zaczernie, lub na adres e-mail: reklamacje@nphoto.com
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Usługodawcy.
 7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 8. Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

XII. Odpowiedzialność

 1. W stosunku do Konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba że będzie to następstwem okoliczności, za które Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa).
 2. W stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, Usługodawca może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta. W szczególności  Usługobiorca nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez Klienta z Serwisu Internetowego niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem.
 3. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy wykonania Produktu lub sprzedaży. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

XIII. Prawa autorskie

 1. Usługodawca w zakresie przestrzegania prawa autorskiego do przesłanych przez Użytkowników materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie Zamówienia nie narusza niczyich praw.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację Zamówienia, odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Użytkownik. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę powstałymi w wyniku tych roszczeń.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Serwisie Internetowym treści, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika i niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich treści.
 5. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot własności Usługodawcy lub przedmiot licencji udzielonej Usługodawcy i chronione są prawem.
 6. Usługodawca nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji Produktów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.

XIV. Informacje dodatkowe

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:
  1. przez wysłanie w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy,
  2. przez przekazanie specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta lub Konsumenta.
 3. Przechowywanie plików:
  1. Projekty niestanowiące odbitek fotograficznych tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:
   1. Zamówione i opłacone zostają usunięte po 400 dniach od daty opłacenia koszyka,
   2. Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka,
   3. Dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 180 dniach od daty ostatniego zapisu lub automatycznego zapisu projektu.
  2. Projekty stanowiące odbitki fotograficzne tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:
   1. Zamówione i opłacone zostają usunięte po 400 dniach od daty opłacenia koszyka,
   2. Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka,
   3. Dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniego zapisu lub automatycznego zapisu projektu.

 

XV. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).
 3. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) mogą być rozpatrywane pozasądowo poprzez mediacje lub rozstrzygnięcia sądów polubownych. Wykaz stałych sądów polubownych zawiera strona http://www.pssp.org.pl. Wykaz mediatorów prowadzony jest przez każdy sąd okręgowy w Polsce. Na stronach właściwego sądu dostępne są dane mediatorów.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  3. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  4. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

XVII Wejście w życie Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Usługodawcy dotyczącej Usług lub Produktów z zastrzeżeniem że zmiany niniejszego Regulaminu mają na celu dostosowanie jego treści do oferty.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie,  zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów z Serwisu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany.
 5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników lub umieszczając ją w Serwisie Internetowym w formie dostępnej przy pierwszym logowaniu Użytkownika po zmianie Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od terminu określonego przez Usługodawcę, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres reklamacje@nphoto.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.