Privacy Policy

Privacy Policy van de nphoto.com/nl website

 

We weten heel goed dat veiligheid en privacy belangrijk voor u zijn. Ze zijn net zo belangrijk voor ons. Onze prioriteit is om onze klanten een hoog niveau van bescherming te bieden en ervoor te zorgen dat hun gegevens altijd beschikbaar en veilig zijn. Wij verwerken persoonsgegevens en stellen deze alleen beschikbaar aan andere entiteiten binnen de grenzen van de wet en alleen wanneer dit het meest nodig is. Wij zorgen ervoor dat uw privacy intact blijft.

1. Algemene bepalingen

  1. Dit privacybeleid bevat de regels voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van klanten van de Internet Service beschikbaar op http://www.nphoto.com/nl
  2. De begrippen die niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan in het Reglement van de Internet Service wordt gegeven.
  3. Persoonsgegevens zijn informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarop de gegevens betrekking hebben, d.w.z. een die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name op basis van een identificatie (eigenschap) zoals: voor- en achternaam, identificatienummer, locatiegegevens, Internetidentificatie of een of meer specifieke factoren die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van een natuurlijke persoon bepalen.
  4. De verwerking betekent de bewerking of reeks verrichtingen op persoonsgegevens of persoonlijke gegevenssets op een geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde wijze, zoals verzamelen, opnemen, organiseren, ordnenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, downloaden, browsen, gebruiken, bekendmaken, delen, matchen of samenvoegen, beperken, verwijderen of vernietigen.
  5. De persoonsgegevens van de Klanten worden verwerkt i.o.m. de toepasselijke regelgeving met name Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en intrekking van Richtlijn 95 / 46 / EG (algemene verordening betreffende gegevensbescherming, hierna: “AVG") en de wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  6. Om de veiligheid van de persoonsgegevens van uw Klanten te waarborgen, passen we bepaalde technische en organisatorische maatregelen toe op het gebied van de beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens.

2. Gegevensbeheerder

  1. De beheerder van de persoonsgegevens van de Klanten is Cyfrowa Foto Spółka met beperkte aanspraakelijkheid gevestigd in Zaczernie, Zaczernie 190, 36 - 062 Zaczernie ingeschreven in het Register van het Nationale Gerechtshof, in het Register van Ondernemers onder het nummer KRS 0000259700, NIP: 8133469935, REGON 180149478 (hierna "digitale foto"). Contact met ons is mogelijk schriftelijk aan ons postadres of via e-mailadres info.nl@nphoto.com.

3. De omvang van de verwerkte persoonsgegevens van de Klant

 1. Het bereik van de persoonsgegevens van de Klant verwerkt door de gegevensbeheerder omvat:
   
 2. de Klantgegevens verstrekt tijdens het invullen van het Registratieformulier: naam, achternaam, woonplaats, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en in het geval van Klanten die geen Consument zijn, de bedrijfsnaam en NIP;
 3. de Klantgegevens die door Facebook aan de Administrator ter beschikking worden gesteld, indien de Klant de Facebook-registratieoptie heeft gekozen (zie punt 9.4);
 4. de Klantgegevens verkregen door de Gegevensbeheerder i.v.m. gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën (zie punt 10);
 5. de Klantgegevens met betrekking tot de Bestellingen geplaatst op de Internet Service, inclusief de Klantgegevens die in de bestanden zijn opgenomen die door de Klant zijn verstrekt en de Opgemaakte Projecten;
 6. andere Klantgegevens, vrijwillig verstrekt door de Klant met behulp van de elektronische formulieren die beschikbaar zijn op de Service of andere vormen van contact met de adviseur van de Gegevensbeheerder.
 1. In verband met het feit dat de op de Internet Service aangeboden diensten zijn bedoeld voor volwassenen, verwerkt de Gegevensbeheerder niet bewust persoonsgegevens van kinderen die deze diensten gebruiken.


   

4. Doel en juridische gronden voor verwerking van de persoonsgegevens van de Klanten

 1. De persoonsgegevens van de Klanten zijn of kunnen worden verwerkt:
 2.  
  1. om een via de Internet Service gesloten verkoopovereenkomst te sluiten en uit te voeren – de verwerking door de Gegevensbeheerder is in dit geval noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van deze overeenkomst, waarbij de Klant partij is, of om op verzoek van de Klant actie te ondernemen voordat de overeenkomst wordt gesloten (artikel 6 lid 1 onder b van de AVG);
  2. om een Account op de Internet Service te registreren en uit te voeren – de gegevensverwerking door de Gegevensbeheerder is in dit geval noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren voor het aanbieden van elektronische diensten, waarbij de Klant een partij is, of om op verzoek van de Klant actie te ondernemen voordat de overeenkomst wordt gesloten (Artikel 6 lid 1 onder b van de AVG);
  3. om de Nieuwsbrief te bezorgen - de gegevensverwerking door de Gegevensbeheerder vindt in dit geval plaats op basis van de toestemming van de Klant (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG);
  4. om de door de Klant beschreven zaak te regelen in het elektronische formulier dat beschikbaar is op de Internet Service en in de chat met de assistent van de Klant - de gegevensverwerking door de Gegevensbeheerder is in dit geval noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst voor elektronische diensten (artikel 6, lid 1 onder b van de AVG) en is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de Gegevensbeheerder (artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG, bestaande uit ondersteuning van verkoop;
  5. om diensten elektronisch te leveren in het kader van het verstrekken van de mogelijkheid aan de Klanten om informatie en materialen die door de Cliënten op de Website ter beschikking zijn gesteld te bekijken, te reproduceren en te lezen – de gegevensverwerking door de Gegevensbeheerder is in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij de Klant partij is (Artikel 6 lid 1 onder b van de AVG);
  6. om het Project op de Internet Service te kunnen uitvoeren - de gegevensverwerking door de Gegevensbeheerder is in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij de klant partij is (artikel 6, lid 1, onder b van de AVG);
  7. met het oog op het realiseren van de legitieme belangen van de Gegevensbeheerder met betrekking tot het runnen van de Internet Service, inclusief het analyseren van het gebruik van de Internet Service door de Klant, het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de geleverde diensten als onderdeel van de Service en de Winkel (artikel 6 lid 1 onder f van de AVG);
  8. om gerechtvaardigde belangen van de Gegevensbeheerder uit te voeren met inbegrip van, onder meer, het vaststellen, onderzoeken en verdedigen van claims, het voorkomen van misdaden en het uitvoeren van gerelateerde onderzoeken, het beheren van bedrijfsactiviteiten en de verdere ontwikkeling ervan, inclusief risicobeheer (artikel 6, lid 1, onder f van de AVG);
  9. om de Klanttevredenheid te onderzoeken (bijv. via enquêtes die per e-mail naar Klanten zijn verzonden) - de gegevens worden door de Gegevensbeheerder verwerkt op basis van het rechtmatige belang van de Gegevensbeheerder (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG);
  10. met het oog op direct marketing door de Gegevensbeheerder, inclusief de selectie van goederen en diensten aan de behoeften van de Klanten (waaronder profilering) op basis van cookies en andere soortgelijke technologieën als bedoeld in punt 10 - de gegevens worden door de Gegevensbeheerder in dit geval verwerkt op basis van redelijk belang van de Gegevensbeheerder (artikel 6, lid 1, onder f van de AVG);
  11. voor marketingdoeleinden van de Gegevensbeheerder, die het resultaat van de toestemming zijn die door de Klant is verleend (artikel 6, lid 1, onder a) en de AVG);
  12. om te zorgen voor de naleving van de wettelijke verplichtingen die aan de Gegevensbeheerder worden opgelegd (met name die welke uit de bepalingen van de boekhoudwet en belastingregels voortvloeien), wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Gegevensbeheerder (artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG).
  13.  naar aanleiding van een verzoek om de mening van de klant te verzenden met betrekking tot de aankoop in onze online winkel
  14. Het verstrekken van persoonsgegevens op de Internet Service is vrijwillig, maar kan noodzakelijk zijn voor een of meer diensten en doeleinden van verwerking van de persoonsgegevens als gespecificeerd in punt 3. hierboven, die de Gegevensbeheerder niet kan implementeren in het geval van niet opgeven van de persoonsgegevens.
  15. De persoonsgegevens van de Klant, verzameld door direct contact van de Klant met personen die namens de Gegevensbeheerder handelen, waaronder via de hotline of als onderdeel van contact met de assistent van de Klant, worden alleen gebruikt om contact op te nemen met de Klant en om informatie en advies aan de Klant te verstrekken.

5. Periode van verwerking van de persoonsgegevens van de Klant

  1. De Gegevensbeheerder verwerkt de persoonsgegevens van de Klant op een wijze en gedurende een periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  2. Bij de gegevensverwerking:
  1. om de overeenkomst (inclusief de verkoopovereenkomst) te sluiten en uit te voeren - de gegevens van de Klant worden verwerkt uitsluitend voor de duur en uitvoering van de overeenkomst;
  2. op basis van de toestemming van de Klant - de gegevens van de Klant worden verwerkt tot intrekking van zijn toestemming;
  3. om te zorgen voor naleving van de wettelijke verplichtingen die aan de Gegevensbeheerder worden opgelegd; de gegevens van de Klant worden verwerkt gedurende de wettelijk vereiste periode;
  4. voor direct marketing van de Gegevensbeheerder, waaronder de selectie van goederen en diensten op de behoeften van de Klanten (profilering) - de gegevens van de Klant worden verwerkt totdat de Klant een bezwaar maakt;
  5. om andere legitieme belangen van de Gegevensbeheerder uit te voeren - de gegevens worden verwerkt totdat de bezwaar door de Klant is ingediend of het verstrijken van de periode van beperking van vorderingen.
  6. Nadat de verwerkingsperiode is verlopen, worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

6. Klantrechten en -verplichtingen

       

   1. Als de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de Klant, is deze toestemming vrijwillig en kan deze op elk moment worden ingetrokken, zonder invloed op de verwerking die voorafgaand aan de intrekking van de toestemming werd uitgevoerd. Deze verklaring moet per e-mail worden ingediend op het e-mailadres van de Gegevensbeheerder, zie punt 6.5.
   2. De klant heeft ook de volgende rechten:
   1. het verwijderen van zijn persoonsgegevens;
   2. beperkingen van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
   3. toegang tot inhoud van zijn gegevens alsmede hun correctie;
   4. het ontvangen de kopieën van zijn gegevens of de overdracht ervan, waarbij de rechten en vrijheden van andere personen (waaronder handelsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten) niet nadelig kunnen beïnvloeden en op een technisch haalbare manier zullen worden geïmplementeerd;
   5. het bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens wanneer de verwerking gebaseerd is op het rechtmatige belang van de Gegevensbeheerder of een derde persoon.
   6. De Gegevensbeheerder voert de rechten van de Klant uit, met inachtneming van de uitzonderingen die in de bepalingen van de AVG zijn vastgelegd.
   7. Elke Klant kan zijn persoonsgegevens zelf corrigeren/bijwerken m.b.t. het account. Log hiervoor op het Account in, ga naar het tabblad 'Accountinstellingen' en breng relevante wijzigingen in het veld Persoonsgegevens aan.
   8. Om de rechten uit punt 6.1 en 6.2 uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar het adres van de gegevensbeheerder, d.w.z.: info.nl@nphoto.com - in het geval van persoonsgegevens van een Klant verwerkt in verband met de verkoopovereenkomst waarbij de Gegevensbeheerder partij is en in andere gevallen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de Klant in verband met het gebruik van de Internet Service.
   9. De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie van Autoriteit Persoonsgegevens indien hij meent dat de verwerking van zijn gegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG.
   10. Alle gebeurtenissen die van invloed zijn of kunnen zijn op de beveiliging van persoonsgegevens op de Internet Service (inclusief de vermoedelijke bestanden die virussen en andere bestanden van soortgelijke aard of andere dan destructieve mechanismenbestanden bevatten), is de Klant verplicht om onmiddellijk aan: info.nl@nphoto.com te rapporteren

7. De entiteiten aan welke de persoonsgegevens van de Klant worden verstrekt

   1. De Gegevensbeheerder verstrekt de persoonsgegevens van de Klanten, indien deze in dit verband een wettelijke basis heeft, met name wanneer het noodzakelijk is om de aan Klanten geleverde diensten uit te voeren.
   2. De persoonsgegevens van de Klanten kunnen op basis van wettelijke bepalingen ook beschikbaar worden gesteld aan overheidsinstanties of andere entiteiten die op dergelijke toegang recht hebben, met name wanneer dit noodzakelijk is om de veiligheid van de systemen van de Gegevensbeheerder te waarborgen.
   3. De ontvangers van persoonsgegevens van de Klanten kunnen in het bijzonder zijn:
    1. gemachtigde entiteiten om Klantgegevens op basis van toepasselijke wetgeving te verkrijgen;
    2. de entiteiten waarvan hun diensten de gegevensbeheerder gebruikt om de goederen en diensten aan Klanten te leveren, met name:
      
  1. de entiteiten die diensten verlenen of IT-systemen leveren aan de gegevensbeheerder;
  2. de ondernemers die software leveren en onderhoud verrichten die wordt gebruikt om de Internet Service te exploiteren;
  3. de exploitanten van betalingssystemen;
  4. de entiteiten die post- en koeriersdiensten verlenen;
  5. de advocatenkantoren, adviesbureaus met wie de gegevensbeheerder samenwerkt;
   1. vertrouwde marketingpartners van de Gegevensbeheerder:
   2. Google LLC in verband met het gebruik van Google Analytics;
   3. Hubspot Inc. in verband met het gebruik van Hubspot;
   4. Facebook in verband met het gebruik van Pixel.

8. De entiteiten aan welke de persoonsgegevens van de Klant worden verstrekt

  1. De Gegevensbeheerder verstrekt de persoonsgegevens van de Klanten, indien deze in dit verband een wettelijke basis heeft, met name wanneer het noodzakelijk is om de aan Klanten geleverde diensten uit te voeren.
  2. De persoonsgegevens van de Klanten kunnen op basis van wettelijke bepalingen ook beschikbaar worden gesteld aan overheidsinstanties of andere entiteiten die op dergelijke toegang recht hebben, met name wanneer dit noodzakelijk is om de veiligheid van de systemen van de Gegevensbeheerder te waarborgen.
  3. De ontvangers van persoonsgegevens van de Klanten kunnen in het bijzonder zijn:
   1. gemachtigde entiteiten om Klantgegevens op basis van toepasselijke wetgeving te verkrijgen;
   2. de entiteiten waarvan hun diensten de gegevensbeheerder gebruikt om de goederen en diensten aan Klanten te leveren, met name:
     
 1. de entiteiten die diensten verlenen of IT-systemen leveren aan de gegevensbeheerder;
 2. de ondernemers die software leveren en onderhoud verrichten die wordt gebruikt om de Internet Service te exploiteren;
 3. de exploitanten van betalingssystemen;
 4. de entiteiten die post- en koeriersdiensten verlenen;
 5. de advocatenkantoren, adviesbureaus met wie de gegevensbeheerder samenwerkt;
  1. vertrouwde marketingpartners van de Gegevensbeheerder:
  2. Google LLC in verband met het gebruik van Google Analytics;
  3. Hubspot Inc. in verband met het gebruik van Hubspot;
  4. Facebook in verband met het gebruik van Pixel.

9. Social media

  1. De Internet Service kan functies bevatten die het delen van inhoud mogelijk maken met behulp van sociale applicaties van derden, zoals "Vind ik leuk" - knop op Facebook of widgets op Instagram. Al deze sociale applicaties kunnen de gegevens over gebruikersactiviteit op de Internet Service verzamelen en gebruiken. Alle persoonsgegevens die door de Klant via dergelijke sociale toepassingen worden verstrekt, kunnen worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers van de bovengenoemde sociale applicaties, en hun interactie is onderworpen aan het privacybeleid van bedrijven die de leveranciers van deze toepassing zijn. We hebben geen invloed op en we nemen geen verantwoordelijkheid voor de bovengenoemde entiteiten en hun gebruik van de Klantgegevens.
  2. Als u de toegangsdienst wilt gebruiken voor het account en aanverwante diensten, heeft de Klant de mogelijkheid om zich te Registreren en in te loggen via het account op de sociale portaal van Facebook. Facebook kan vervolgens de Gegevensbeheerder automatisch de volgende persoonlijke gegevens van de Klant aan u verstrekken:
 1. numerieke identificatie van een sociale portaal (ID);
 2. voor- en achternaam;
 3. geslacht;
 4. profielfoto;
 5. leeftijd;
 6. andere informatie van openbare aard.
 1. In het geval bedoeld in punt 9.2 is geen aanvullende registratie nodig om een Account op de Intternet Service te openen.
 2. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant, in verband met het gebruik van de optionele Registratie en login via Facebook, is de toestemming van de Klant (artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG).

 

 1. Om de reactie van bezoekers van de Internet Service de Gegevensbeheerder maakt gebruik van de Pixel-tool van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. We willen vastleggen hoe onze marketingactiviteiten op Facebook worden geaccepteerd en hoe deze kunnen worden verbeterd. De verzamelde gegevens zijn anoniem en laten ons geen conclusies over uw persoon trekken. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Facebook, waardoor het mogelijk is om verbinding te maken met het gebruikersprofiel op Facebook, en Facebook de gegevens mag gebruiken i.o.m. het privacybeleid van Facebook (https: www.facebook.com/about/privacy). Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van de feedbackfeedbacktest van Pixel Facebook, kunt u dit doen op: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


 

10. Cookies en andere soortgelijke technologieën

  1. Volgens de gewoonte van de meeste Internat Services, kunnen persoonlijke gegevens van de Klant bij gebruik van de Internet Service automatisch worden verzameld in systeemlogboeken, via cookies bestanden ("cookies"), het Google Analytics-systeem en het Hubspot-systeem.
  2. De cookies zijn bestanden die op het eindapparaat van de Klant zijn opgeslagen, die worden gebruikt om Klanten te identificeren en statistische informatie te verstrekken over Klantverkeer, Klantactiviteit en hoe de Internet Service te gebruiken. Ze laten o.a. toe om de inhoud en diensten aan de voorkeuren van klanten aan te passen.
  3. De Internet Service maakt gebruik van sessiecookies die na het sluiten van het webbrowservenster worden verwijderd, evenals permanente cookies die gedurende een bepaalde periode zijn opgeslagen (gedefinieerd in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de Klant worden verwijderd) in de terminalapparaten die door de klant worden gebruikt.
  4. De Gegevensbeheerder gebruikt de volgende soorten cookies:
 1. noodzakelijk om de diensten te gebruiken, bijv. gebruikt voor services waarvoor authenticatie vereist is;
 2. om inloggen op de Account via sociale media te vergemakkelijken;
 3. om de veiligheid te waarborgen;
 4. het verzamelen van informatie om het gebruik van diensten mogelijk te maken;
 5. consolidatie mogelijk maken van door de Klant geselecteerde instellingen en personalisering van de interface van de Klant;
 6. de levering van inhoud aan Klanten mogelijk maken, meer afgestemd op hun voorkeuren en interesses.
 1. De Klant kan de cookie-instellingen onafhankelijk en op elk moment wijzigen door de voorwaarden voor opslag en toegang tot de terminalapparatuur van de Klant op te geven, m.b.v. de instellingen van de webbrowser.
 2. De Klant kan op elk moment cookies verwijderen m.b.v. de functies die in gebruikte browser beschikbaar zijn. Dit kan echter van invloed zijn op enkele van de functionaliteiten die op de Internet Service beschikbaar zijn.
 3. De Gegevensbeheerder gebruikt de Google Analytics-tools. Ga naar: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html voor meer informatie over hoe Google Analytics werkt. Google heeft een browserplug-in ontwikkeld die Google Analytics blokkeert. De invoegtoepassing communiceert met het JavaScript-protocol van Google Analytics (ga.js) om informatie over het feit te verstrekken dat gegevens van sitebezoeken niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De invoegtoepassing voor Google Analytics-blokkering blokkeert niet de overdracht van gegevens naar de Internet Service zelf of andere netwerkanalyseservices. De Klant heeft altijd de mogelijkheid om van het bovenstaande een add-on te gebruiken, wanneer hij niet wil dat zijn gegevens voor analytische doeleinden worden verwerkt met Google Analytics.
 4. Het gebruik van de Internet Service omvat het verzenden van vragen naar de server waarop de Internet Service actief is. Elke aan de server geadresseerde vraag wordt opgeslagen in de serverlogboeken. Deze logs omvatten IP-adres, datum en tijd van de server, informatie over de webbrowser en het besturingssysteem dat door de Klant wordt gebruikt. De logs worden opgeshcrven en opgeslagen op de server. De gegevens die zijn opgeslagen in de serverlogboeken zijn niet gekoppeld aan specifieke personen die de Internet Service gebruiken en worden niet gebruikt voor identificatiedoeleinden. De serverlogs zijn alleen hulpmateriaal dat wordt gebruikt om de Website te beheren, en hun inhoud wordt niet bekendgemaakt aan iemand anders dan diegenen die zijn geautoriseerd om de server te beheren.
 5. De Gegevensbeheerder gebruikt ook het Hubspot-systeem, dat wordt gebruikt voor het verzamelen en verwerken van de Klantgegevens, in het bijzonder hun activiteit op de Internet Service op basis van cookies, lokale opslag en andere technologieën om de aan de Klant verstrekte inhoud te personaliseren en het verkoopproces te optimaliseren.

11. Verwerking van de persoonsgegevens van derden

  1. Als de Klant persoonsgegevens van derden op de Internet Service plaatst, mag hij dat alleen doen als de bepalingen van de toepasselijke wetgeving en persoonlijke rechten van dergelijke personen niet worden geschonden. De derden zijn natuurlijke personen waarvan de persoonsgegevens op de Internet Service worden geplaatst of als onderdeel van de indiening van het Project.
  2. De Gegevensbeheerder kan persoonsgegevens van derden die aan hem zijn toevertrouwd door de Klant verwerken, als de Klant bevestigt dat hij het recht heeft om de persoonsgegevens van een Derde partij over te dragen.
  3. In de gevallen waarin de Klant de gegevens van derden op de Internet Service plaatst of als onderdeel van het Projectimplementatie, als onderdeel van andere activiteiten dan puur persoonlijk of huishoudelijk, treedt de Klant op als Gegevensbeheerder in de zin van de bepalingen van de AVG.
  4. In het geval als bedoeld in punt 11.3 hierboven, sluit de Klant een overeenkomst met de Gegevensbeheerder om de verwerking van gegevens van derden toe te vertrouwen volgens de voorwaarden van 11.6. - punt 11.10. hieronder.
  5. Gegevens van Derden, toevertrouwd door de Klant, zullen door de Gegevensbeheerder worden verwerkt om de met de klant gesloten overeenkomst voor de levering van elektronische diensten - in verband met het gebruik van de website of de bestelling - correct uit te voeren.
  6. De reeks van toevertrouwde gegevens omvat alle persoonsgegevens van Derden die zijn toevertrouwd in verband met het gebruik van de Internet Service of in verband met de geplaatste Bestelling, met voor-en achternaam, adres, geslacht, afbeelding, geboortedatum of leeftijd.
  7. De Klant gaat ermee akkoord om de verwerking van gegevens van Derden (de zogenaamde onderaanneming) toe te vertrouwen om het met de klant gesloten overeenkomst uit te voeren.
  8. De persoonsgegevens van Derden die door de klant zijn toevertrouwd, worden door de Gegevensbeheerder verwerkt in overeenstemming met art. 28 van de AVG.
  9. De persoonsgegevens van Derden kunnen ook door de Gegevensbeheerder worden verwerkt om mogelijke claims in te stellen/af te dwingen of zich daartegen te verweren - de wettelijke verwerkingsbasis is een rechtmatig belang van de Gegevensbeheerder (art. 6, lid1, onder f) van AVG, om zijn rechten te beschermen.
  10. Als de Gegevensbeheerder bepaalt dat de persoonsgegevens van derden door de beheerder worden verwerkt in strijd met de bepalingen van de AVG, de voorschriften van de toepasselijke wet of de persoonlijke rechten van derden, zal de Gegevensbeheerder actie ondernemen om dergelijke gegevens zo snel mogelijk te verwijderen.

12. Slotbepalingen

  1. Dit Privacybeleid wordt regelmatig gecontroleerd en, indien nodig, bijgewerkt om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de wijze van de verwerking van de persoonsgegevens.
  2. De huidige versie is beschikbaar op de Internet Service
  3. Dit Privacybeleid is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

13. Personal Data Processing Agreement

Download Personal Data Processing Agreement