Al vanaf orders met € 200,- betaal je GEEN VERZENDKOSTEN bij nPhoto, klik HIER voor meer informatie

Privacy Policy

Privacy Policy van de nphoto.com/nl website

Wij weten heel goed dat veiligheid en privacy belangrijk zijn voor u. Voor ons zijn uw veiligheid en privacy dan ook net zo belangrijk. Onze prioriteit is om u een hoog beschermingsniveau te bieden en om ervoor te zorgen dat uw gegevens steeds toegankelijk en veilig zijn. Wij verwerken alleen persoonsgegevens en delen deze alleen met anderen binnen de grenzen van de wet en doen dat alleen wanneer het werkelijk noodzakelijk is. Wij zorgen ervoor dat uw privacy onaangeroerd blijft.

1. Algemene bepalingen

1.1. Dit privacybeleid zet de beginselen inzake de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens als websiteklant uiteen. Het is beschikbaar op https://nphoto.com/nl/.

1.2. Begrippen die in dit beleid niet worden gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de algemene servicevoorwaarden van de website.

1.3. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de betreffende gegevens betrekking hebben, dat wil zeggen een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode (kenmerk) zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of één of meer specifieke aspecten die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de betreffende natuurlijke persoon.

1.4. Onder verwerking wordt verstaan een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, delen, matchen of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

1.5. Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de geldende bepalingen, met name die van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna: „ AVG”) en de ustawa o ochronie danych osobowych (Poolse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens) van 10 mei 2018.

1.6. Om de veiligheid van de persoonsgegevens van onze klanten te waarborgen treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen inzake de veilige verwerking van persoonsgegevens.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De voor de verwerking van uw gegevens verantwoordelijke entiteiten zijn:

  • MPP sp. z o.o., gevestigd te 36-062 Zaczernie 190, ingeschreven in het Handelsregister bij de Districtsrechtbank te Rzeszów, 12e Kamer van het nationale handelsregister KRS, onder nummer: 0000259700, met een aandelenkapitaal ten bedrage van 50 000,00 PLN, fiscaal identificatienummer NIP: 8133469935, statistisch nummer REGON: 180149478, schriftelijk contact op voornoemd adres of per e-mail op odo@mpp.com.pl.
  • Piotr Leszczyński van het bedrijf najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński, gevestigd te Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, fiscaal identificatienummer NIP 8132260802, statistisch nummer REGON 691668352, schriftelijk contact op voornoemd adres of per e-mail op odo@nphoto.com.
  • Focus sp. z o.o., gevestigd te 36-062 Zaczernie 190, ingeschreven in het Handelsregister bij de Districtsrechtbank te Rzeszów, 12e Kamer van het nationale handelsregister KRS, onder nummer: 0000815538, met een aandelenkapitaal ten bedrage van 5 000,00 PLN, fiscaal identificatienummer NIP: 5170403426, statistisch nummer REGON: 384947680, schriftelijk contact op voornoemd adres of per e-mail op odo@myfocus.pl

die in het onderhavige privacybeleid gezamenlijk de „Verwerkingsverantwoordelijke” worden genoemd.

Deze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hebben een overeenkomst inzake het gezamenlijke beheer van persoonsgegevens gesloten. Daarin zijn hun wederzijdse verplichtingen in het kader van dit gezamenlijke beheer vastgesteld.

3. Reikwijdte van de verwerkte persoonsgegevens

3.1. De door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens omvatten:

a) klantgegevens die worden verstrekt bij de registratie op de website en bij het gebruik van het bestelformulier, zoals met name: voornaam, achternaam, woonadres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en, in het geval van klanten die geen consumenten zijn, tevens de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer (btw-nummer);

b) klantgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke via het Facebook- of Google-account van de klant heeft verkregen, indien deze voor een dergelijke registratieoptie heeft gekozen (zie artikel 9.2.);

c) klantgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn verkregen in verband met het gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën (zie punt 10);

d) klantgegevens met betrekking tot de door de klant op de website geplaatste bestelling, met inbegrip van de klantgegevens in de door de klant verstrekte bestanden en de door hem/haar uitgewerkte modellen;

e) andere klantgegevens die door de klant vrijwillig zijn verstrekt via de op de website beschikbare elektronische formulieren of in een andere vorm van contact met de consultant van de verwerkingsverantwoordelijke.

3.2. Aangezien de in het kader van de website aangeboden diensten bestemd zijn voor volwassenen, verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke bewust geen persoonsgegevens van kinderen die gebruikmaken van de onderhavige diensten.

4. Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van de persoonsgegevens

4.1. De persoonsgegevens van klanten worden verwerkt of kunnen worden verwerkt:

a) voor het sluiten en ten uitvoer leggen van een via de website gesloten overeenkomst - de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke is in dit geval noodzakelijk voor het sluiten en ten uitvoer leggen van de overeenkomst waarbij u als klant partij bent of om op verzoek van de klant actie te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst [artikel 6, lid 1, onder b), AVG];

b) voor het registreren en onderhouden van een account op de website - gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke is in dit geval noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst voor het verlenen van diensten langs elektronische weg waarbij u als klant partij bent of voor het treffen van maatregelen op verzoek van de klant voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst [artikel 6, lid 1, onder b), AVG];

c) om de nieuwsbrief te kunnen bezorgen - in dit geval verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens op grond van de door de klant gegeven toestemming [artikel 6, lid 1, onder a), AVG];

d) voor het afhandelen van een kwestie als beschreven door de klant in het op de website beschikbare elektronische formulier of in de chat met de klantenbegeleider - de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke is in dit geval noodzakelijk voor de sluiting en tenuitvoerlegging van de overeenkomst inzake elektronische dienstverlening [artikel 6, lid 1, onder b), AVG] en geschiedt tevens op grond van het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke [artikel 6, lid 1, onder f), AVG], meer bepaald in het kader van de verkoopondersteuning;

e) om elektronische diensten aan te bieden op een wijze die de klant in staat stelt om de op de website beschikbaar gestelde informatie en het daar beschikbare materiaal te bekijken, te reproduceren en na te lezen - de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke is in dit geval noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst waarbij u als klant partij bent [artikel 6, lid 1, onder b), AVG];

f) om de uitvoering van het project op de website mogelijk te maken - de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke is in dit geval noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst waarbij u als klant partij bent [artikel 6, lid 1, onder b), AVG];

g) ten behoeve van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in verband met het beheer van de website, met inbegrip van het analyseren van het gebruik van de website door de klant en het waarborgen van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de diensten die in het kader van de website en de webwinkel worden verleend [artikel 6, lid 1, onder f), AVG];

h) ter behartiging van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van de vaststelling, het onderzoek en de verdediging van vorderingen, het voorkomen en opsporen van strafbare handelingen en het beheer en de verdere ontwikkeling van het bedrijf, met inbegrip van het risicobeheer [artikel 6, lid 1, onder f), AVG];

i) met het oog op de verrichting van klanttevredenheidsonderzoeken (bijvoorbeeld via enquêtes die per e-mail naar de klanten worden verstuurd) – de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke geschiedt op grond van het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke [artikel 6, lid 1, onder f), AVG];

j) voor de direct-marketingdoeleinden van de verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van de selectie van goederen en diensten om aan de behoeften van de klanten te voldoen (met inbegrip van profilering) op basis van cookies en andere soortgelijke technologieën als bedoeld in punt 10 – de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke geschiedt in dit geval op grond van het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke [artikel 6, lid 1, onder f), AVG];

k) voor de marketingdoeleinden van de verwerkingsverantwoordelijke die voortvloeien uit de door de klant gegeven toestemming [artikel 6, lid 1, onder a), AVG];

l) ter waarborging van de naleving van de op de verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichtingen [met name die welke voortvloeien uit de bepalingen van de ustawa o rachunkowości (Poolse comptabiliteitswet) en de bepalingen van de geldende belastingwetgeving], wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een op de verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichting [artikel 6, lid 1, onder c), AVG].

4.2. Het verstrekken van persoonsgegevens op de website is vrijwillig, maar kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van één of meer van de in punt 4.1 genoemde diensten en doeleinden inzake de verwerking van persoonsgegevens, wanneer deze diensten door de verwerkingsverantwoordelijke niet kunnen worden uitgevoerd of deze doeleinden niet kunnen worden verwezenlijkt indien er geen persoonsgegevens worden verstrekt.

4.3. Persoonsgegevens die worden verzameld via het rechtstreekse contact van de klant met personen die optreden namens de verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld via de hulplijn of via het contact met de toezichthouder van de klant, worden uitsluitend gebruikt om contact met de klant op te nemen of om informatie en advies aan hem of haar te verstrekken.

5. Periode van verwerking van de persoonsgegevens

5.1. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de klant op de wijze en gedurende de periode die nodig zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

5.2. In het geval van gegevensverwerking:

a) voor het sluiten en ten uitvoer leggen van de overeenkomst (met inbegrip van de verkoopovereenkomst) - de klantgegevens worden verwerkt voor de duur en de tenuitvoerlegging van de overeenkomst;

b) krachtens de toestemming van de klant - de klantgegevens worden verwerkt totdat deze toestemming wordt ingetrokken;

c) met het oog op de naleving van de wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke - de klantgegevens worden verwerkt gedurende de wettelijk voorgeschreven periode;

d) met het oog op de verwezenlijking van de direct-marketingdoeleinden van de verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van de selectie van goederen en diensten om aan de behoeften van de klant te voldoen (profilering) - de klantgegevens worden verwerkt totdat de klant daar bezwaar tegen maakt;

e) voor de verwezenlijking van andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke - de gegevens worden verwerkt totdat het bezwaar van de klant in aanmerking is genomen of totdat de verjaringstermijn van de vorderingen is verstreken.

5.3. Na afloop van de verwerkingsperiode worden de gegevens gewist of geanonimiseerd.

6. Rechten en verplichting van de klant

6.1. Indien de verwerking van persoonsgegevens geschiedt krachtens de toestemming van de klant, is deze toestemming vrijwillig en kan deze te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van deze toestemming. De verklaring van intrekking van de toestemming dient per e-mail te worden gericht aan het in punt 2 vermelde e-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke.

6.2. De klant heeft tevens het recht om:

a) zijn/haar persoonsgegevens te laten wissen;

b) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

c) toegang te krijgen tot de inhoud van zijn/haar gegevens en om deze te rectificeren (wijzigen);

d) een kopie van zijn/haar gegevens te verkrijgen of om deze te laten overdragen, waarbij dit recht de rechten en vrijheden van anderen (met inbegrip van handelsgeheimen of intellectuele-eigendomsrechten) niet mag schaden en waarbij dit recht wordt uitgeoefend voor zover dit technisch gezien mogelijk is;

e) bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, wanneer de verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

6.3. De verwerkingsverantwoordelijke legt de rechten van de klant ten uitvoer, behoudens de uitzonderingen als genoemd in de bepalingen van de AVG.

6.4. U kunt als geregistreerde klant tevens zelf uw persoonsgegevens ter zake van uw account corrigeren of bijwerken. Log daarvoor in bij het account, ga naar het tabblad "Accountinstellingen" en breng de relevante wijzigingen aan in het veld “Persoonsgegevens”.

6.5. Om de in de punten 6.1 en 6.2 genoemde rechten uit te oefenen kunt u een e-mail sturen naar het adres van één van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - in het geval van persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met een overeenkomst waarbij de verwerkingsverantwoordelijke partij is, alsmede in andere gevallen betreffende de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de website door de klant.

6.6. De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij het toezichthoudende orgaan van de Voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, indien hij van mening is dat de verwerking van de hem/haar betreffende gegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG.

6.7. Alle incidenten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de veiligheid van de persoonsgegevens op de website (met inbegrip van die welke verband houden met het vermoeden dat er bestanden zijn gedeeld die virussen en andere bestanden van soortgelijke aard of bestanden met niet-destructieve mechanismen bevatten), dienen door de klant onmiddellijk te worden gemeld op het e-mailadres van één van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

7. Entiteiten waaraan de persoonsgegevens van de klant worden bekendgemaakt

7.1. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de persoonsgegevens van de klanten ter beschikking indien hij daarvoor over de nodige rechtsgrondslag beschikt, met name wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan de klant verleende diensten.

7.2. De persoonsgegevens van klanten kunnen ook beschikbaar worden gesteld op verzoek van overheidsinstanties of andere entiteiten die daartoe gemachtigd zijn krachtens de wettelijke bepalingen, met name wanneer dit noodzakelijk is om de veiligheid van de systemen van de verwerkingsverantwoordelijke te waarborgen.

7.3. De ontvangers van de persoonsgegevens van klanten kunnen met name de volgende entiteiten zijn:

7.3.1.entiteiten die krachtens de toepasselijke wetgeving gerechtigd zijn om klantgegevens te verkrijgen;

7.3.2. entiteiten waarvan de diensten door de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt om goederen en diensten aan de klant te leveren, in het bijzonder:

a) entiteiten die diensten verlenen of ICT-systemen ter beschikking van de verwerkingsverantwoordelijke stellen;

b) entiteiten die diensten verlenen op het gebied van de levering en het onderhoud van software die wordt gebruikt voor de werking van de internetdienst;

c) exploitanten van betalingssystemen

d) entiteiten die post- en koeriersdiensten verlenen;

e) advocatenkantoren en adviesbureaus waarmee de verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt;

7.3.3. de vertrouwde marketingpartners van de verwerkingsverantwoordelijke, waarvan de huidige lijst als bijlage 1 bij dit beleid is gevoegd.

8. Doorgifte van gegevens buiten de EER

8.1. De verwerkingsverantwoordelijke draagt uitsluitend persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) over wanneer dat nodig is en geschiedt met een passend beschermingsniveau, met name door:

a) samenwerking met verwerkers van persoonsgegevens in landen waarvoor een passend besluit van de Europese Commissie is uitgevaardigd;

b) het gebruik van door de Europese Commissie uitgevaardigde modelcontractbepalingen;

c) het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften die zijn goedgekeurd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

8.2. In voorkomend geval maakt de verwerkingsverantwoordelijke zijn voornemen om persoonsgegevens buiten de EER door te geven steeds kenbaar in de fase van de verzameling van de gegevens. Op verzoek verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke aan de klant een kopie van zijn/haar gegevens die buiten de EER zullen worden doorgegeven.

 

9. Sociale netwerken

9.1. De website kan functies bevatten waarmee u inhoud kunt delen via toepassingen voor sociale media van derden, zoals, maar niet beperkt tot, de "Vind ik leuk"-knop van Facebook of widgets op Instagram. Al deze toepassingen voor sociale media kunnen gegevens verzamelen en gebruiken over de activiteiten van de gebruiker op de website. Alle persoonsgegevens die u via dergelijke toepassingen voor sociale media verstrekt, kunnen worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers van de genoemde toepassingen voor sociale media, en de interacties die via deze toepassingen plaatsvinden zijn onderworpen aan het privacybeleid van de bedrijven die deze toepassingen verstrekken. Wij hebben geen invloed op en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke providers of hun gebruik van klantgegevens.

9.2. Om de dienst van toegang tot het account en aanverwante diensten te gebruiken heeft de Klant de mogelijkheid om zich te registreren en in te loggen via zijn Facebook-account. Facebook kan in dat geval automatisch de volgende persoonsgegevens van de klant aan de verwerkingsverantwoordelijke doorgeven:

a) numerieke identificatiecode van het sociale netwerk (ID)

b) voor- en achternaam

c) geslacht

d) profielfoto

e) leeftijd

f) andere informatie van openbare aard.

9.3. De verwerkingsverantwoordelijke kan het eveneens mogelijk maken om in te loggen via andere accounts van de gebruiker onder soortgelijke als de hierboven beschreven voorwaarden.

9.4. In het in de punten 9.2 en 9.3 bedoelde geval is geen bijkomende registratie nodig om een account op de website aan te maken.

9.5. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant in verband met het gebruik door de klant van de optionele registratie en aanmelding via Facebook is de door de klant gegeven toestemming [artikel 6, lid 1, onder a), AVG].

9.6. De verwerkingsverantwoordelijke maakt voor het onderzoek van de reacties van bezoekers op de website gebruik van de Pixel-tool die via Facebook wordt geleverd door Meta Platforms Inc., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA, USA en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2Dublin 662881. Wij willen vastleggen hoe onze Facebook-marketingactiviteiten worden ontvangen en hoe deze kunnen worden verbeterd. De verzamelde gegevens zijn anoniem en stellen ons niet in staat om conclusies over uw persoon te trekken. De gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt zodat een verbinding met uw Facebook-profiel kan worden gemaakt; Facebook kan de gegevens gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook (https: www.facebook.com/about/privacy ). Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van de Facebook Pixel, kunt u dat doen op de volgende website: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

10. Cookies en andere soortgelijke technologieën

10.1. In overeenstemming met de praktijk van de meeste websites kunnen de persoonsgegevens van de klant bij gebruik van de website automatisch worden verzameld in systeemlogs, door cookies, het Google Analytics-systeem, Survey Sparrow, Getresponse en het Hubspot-systeem.

10.2. Cookies zijn bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de klant en worden gebruikt om klanten te identificeren en statistische informatie te verstrekken over het verkeer van de klant, de activiteiten van de klant en het gebruik van de website. Zij maken het onder meer mogelijk om de inhoud en de diensten aan te passen aan de voorkeuren van de klant.

10.3. De website gebruikt sessiecookies, die worden verwijderd wanneer het browservenster wordt gesloten, en permanente cookies, die gedurende een specifieke periode (gespecificeerd in de cookieparameters of tot ze door de klant worden verwijderd) worden opgeslagen op de door de klant gebruikte eindapparatuur.

10.4. De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van de hiernavolgende soorten cookies:

a) cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de diensten, bijvoorbeeld voor diensten die authenticatie vereisen;

b) cookies die worden gebruikt om het inloggen op uw account via sociale media te vergemakkelijken;

c) cookies voor veiligheidsdoeleinden;

d) cookies om informatie over het gebruik van de diensten te verzamelen;

e) cookies om de door de klant gekozen instellingen vast te leggen en de interface van de klant te personaliseren;

f) cookies om aan klanten inhoud te bieden die beter is afgestemd op hun voorkeuren en interesses

10.5. De klant kan op onafhankelijke basis en op elk moment de instellingen betreffende de cookies wijzigen en de voorwaarden bepalen voor de opslag ervan en de door de cookies verschafte toegang tot het eindapparaat van de klant, via de instellingen van de internetbrowser of door middel van een geschikte tool die op de website beschikbaar wordt gesteld.

10.6. De klant kan de cookies te allen tijde verwijderen met behulp van de functies die beschikbaar zijn in de webbrowser die hij/zij gebruikt. Dit kan evenwel bepaalde functies van de website beperken.

10.7. De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van de tools van Google Analytics. Surf voor meer informatie over de werking van deze tools naar http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html . Google heeft een browser add-on ontwikkeld om Google Analytics te blokkeren. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript-protocol (ga.js) om door te geven dat gegevens over websitebezoek niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De browser add-on voor Google Analytics blokkeert niet de overdracht van gegevens naar de website zelf of naar andere webanalysediensten. De klant heeft de mogelijkheid om de hierboven genoemde add-on te gebruiken wanneer hij niet wil dat zijn gegevens voor analytische doeleinden via Google Analytics worden verwerkt.

10.8. Het gebruik van de website houdt in dat er verzoeken worden verstuurd naar de server waarop de website draait. Elk verzoek aan de server wordt geregistreerd in de serverlogboeken. De logs bevatten onder meer het IP-adres, de datum en tijd van de server, informatie over de internetbrowser en het door de Klant gebruikte besturingssysteem. De logs worden opgeslagen en bewaard op de server. De in de serverlogs geregistreerde gegevens worden niet in verband gebracht met specifieke personen die de website gebruiken en worden door hen niet gebruikt voor identificatiedoeleinden. De serverlogs vormen slechts ondersteunend materiaal voor het beheer van de website, en de inhoud ervan wordt aan niemand bekendgemaakt, behalve aan degenen die gemachtigd zijn om de server te beheren.

10.9. De verwerkingsverantwoordelijke maakt tevens gebruik van het Hubspot- en het Getresponse-systeem om gegevens van klanten te verzamelen en te verwerken, met name over hun activiteit op de website op basis van cookies, lokale opslag en andere technologieën, om de aan de klant beschikbaar gestelde inhoud te personaliseren en om het verkoopproces te optimaliseren.

10.10. De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van SurveySparrow om de klanttevredenheid te onderzoeken. SurveySparrow kan gebruikmaken van klantgegevens met betrekking tot het gebruik van deze tool, zoals het IP-adres, de locatie, apparaat- en browserinformatie, activiteiten en de omleidingsbron. De verwerkingsverantwoordelijke kan in de tool ook zelfstandig mailinglijsten voor enquêtes aanmaken die e-mailadressen van klanten bevatten. Dit type gegevens wordt door SurveySparrow op geen enkele wijze zelfstandig gebruikt of overgedragen.

 

11. Verwerking van de persoonsgegevens van derden

11.1. Indien de klant persoonsgegevens van derden op de website plaatst, mag hij dit alleen doen op voorwaarde dat hij de bepalingen van het toepasselijke recht en de persoonlijke rechten van deze personen niet schendt. Derden zijn natuurlijke personen van wie de klant persoonsgegevens op de website of in het kader van de indiening van het project plaatst.

11.2. De verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd om de persoonsgegevens van derden te verwerken die hem door de klant zijn toevertrouwd, indien de klant bevestigt dat hij/zij gerechtigd is om de persoonsgegevens van deze derde over te dragen.

11.3. In gevallen waarin de klant op de website of in het kader van de uitvoering van het project gegevens van derden online plaatst in het kader van een andere dan een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit treedt de klant op als verwerkingsverantwoordelijke voor die gegevens in de zin van de bepalingen van de AVG.

11.4. In het in artikel 11.3 bedoelde geval sluit de klant een overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke ter zake van het toevertrouwen van de verwerking van de gegevens van derden onder de voorwaarden van artikel 11.5. – punt 11.10 hieronder.

11.5. De door de klant toevertrouwde gegevens van derden worden door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt ten behoeve van de goede uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst inzake de levering van elektronische diensten – ter zake van het gebruik van de website door de klant of de uitvoering van de bestelling.

11.6. De reikwijdte van de toevertrouwde gegevens omvat alle persoonsgegevens van derden die zijn toevertrouwd in verband met het gebruik van de website door de klant of in verband met de geplaatste bestelling, met name naam en voornaam, adres, geslacht, afbeelding, geboortedatum of leeftijd.

11.7. De klant stemt ermee in om de verwerking van de gegevens van derden verder toe te vertrouwen (zogenaamde ondertoezichtstelling) voor de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst.

11.8. Persoonsgegevens van derden die door de klant zijn toevertrouwd, worden dienovereenkomstig door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt overeenkomstig artikel 28 AVG.

11.9. Persoonsgegevens van derden kunnen ook door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt om in voorkomend geval vorderingen in te stellen en deze te doen gelden of te verdedigen - de rechtsgrondslag voor de verwerking is het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke [artikel 6, lid 1, onder f), AVG], meer bepaald de bescherming van de rechten van de klant.

11.10. Indien de verwerkingsverantwoordelijke vaststelt dat de persoonsgegevens van derden door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt in strijd met de bepalingen van de AVG, de bepalingen van het toepasselijke recht of de persoonlijke rechten van derden, treft de verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen om deze gegevens zo spoedig mogelijk te wissen.

12. Slotbepalingen

12.1. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien en waar nodig bijgewerkt om de wijzigingen in de wijze van verwerking van persoonsgegevens te weerspiegelen.

12.2. Een wijziging van de bijlagen bij dit beleid is geen wijziging van het beleid.

12.3. De huidige versie is beschikbaar op de website.

12.4. Dit privacybeleid is in zijn huidige vorm van toepassing vanaf 01.03.2023.
 

Bijlage 1 bij het privacybeleid van de website https://nphoto.com/nl/ , van 01.03.2023.

Lijst van de vertrouwde marketingpartners van de verwerkingsverantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens van de klanten kunnen worden doorgegeven:

a) Google LLC - ter zake van het gebruik van de tools van Google Analytics;

b) Hubspot Inc. - ter zake van het gebruik van de tools van Hubspot marketing;

c) Smartlook.com, s.r.o., registratienummer: 09508830 - ter zake van het gebruik van het instrument Smartlook voor de analyse van gebruikersactiviteiten op websites (heatmap),

d) Facebook - ter zake van het gebruik van de Pixel tool,

e) SurveySparrow Inc. - ter zake van het gebruik van instrumenten voor klanttevredenheidsonderzoek,

f) Trustpilot A/S (registratienummer 30276582) - ter zake van het gebruik van instrumenten voor klanttevredenheidsonderzoeken

g) Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. - ter zake van de samenwerking met Opineo - om de kwaliteit van de diensten te verbeteren door middel van klantenbeoordelingen

h) GetResponse S.A. - ter zake van het gebruik van GetResponse marketing tools

i) Refericon Sp. z o.o. - ter zake van het gebruik van het verwijzingsprogramma.

 

PP_09122022/NPN/NL