Al vanaf orders met € 200,- betaal je GEEN VERZENDKOSTEN bij nPhoto, klik HIER voor meer informatie

Algemene Voorwaarden (T&C)

Algemene Voorwaarden

De Webpagina die beschikbaar is op www.nphoto.com/nl wordt beheerd door: MPP Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel in Zaczernie, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Belastingidentificatienummer (NIP): 8133469935, REGON 180149478, e-mailadres: klantenservice@nphoto.com tel. +31 (0)315659232

I. Algemene bepalingen

1. De website is bestemd voor gebruikers die diensten in de foto- en videosector verrichten en die in deze sector bestellingen van klanten uitvoeren. Dit kunnen tevens gebruikers zonder economische activiteit zijn. Het gebruik van de website is mogelijk nadat de gebruiker van de zijde van de dienstverlener een positieve verificatie heeft ondergaan. Deze verificatie is bedoeld ter bevestiging van het feit dat de zich inschrijvende gebruiker opdrachten in de foto- en videosector uitvoert. Bevestiging is mogelijk op basis van het verstrekte portfolio (bijvoorbeeld een website of een Facebook- of Instagram-fanpage) of, als er geen sprake is van een dergelijk portfolio, op basis van een telefoongesprek met een vertegenwoordiger van de dienstverlener of relevante e-mailcorrespondentie.

2. Dit reglement stelt de soorten en omvang van de diensten vast, alsmede de voorwaarden voor de levering van diensten via de website, de voorwaarden voor het aangaan en beëindigen van dienstverleningsovereenkomsten, verkoop, regels, kosten en het tijdstip en de wijze van levering, het indienen van een verklaring van herroeping van een gesloten overeenkomst en de te volgen procedure in het geval van klachten.

3. De op de website gepresenteerde informatie over de aangeboden producten en diensten, met name beschrijvingen, technische parameters en prijzen, vormen geen offerte in de zin van het Poolse Burgerlijk Wetboek (PB nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd) maar zijn een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst in de zin van artikel 71 daarvan. Zij vormen evenmin een openbare verzekering van de zijde van de dienstverlener.

4. De op de website gepresenteerde producten kunnen ook worden aangeboden door een verkoper die met de dienstverlener samenwerkt. De volledige gegevens van de verkoper worden op de website op transparante wijze gepresenteerd in het account van de gebruiker.

5. In het geval dat de in punt 4 bedoelde informatie over de verkoper niet op de website is geplaatst, is de dienstverlener tevens de verkoper.

6. Alle op de website vermelde prijzen, uitgedrukt in de betreffende valuta die in de online winkel is geselecteerd, zijn nettoprijzen exclusief btw).

7. De gebruiker is verplicht om zich te onthouden van elk gedrag dat de goede werking van de website zou kunnen schaden, waaronder met name elke verstoring van de content van de website of de technische aspecten ervan, met inbegrip van het aanbieden/versturen van onwettige content. In het bijzonder is het verboden om beelden te publiceren die op enigerlei wijze in strijd zijn met de geldende wetgeving, die aanzetten tot raciale, etnische of religieuze at, die pornografische content bevatten, die fascisme, nazisme of communisme aanprijzen, die geweld bevorderen, die religieuze gevoelens kwetsen of die de rechten van anderen schenden.

8. Door de bepalingen van dit reglement te aanvaarden verklaart de gebruiker dat hij/zij deze verbodsbepalingen niet zal overtreden.

9. De dienstverlener publiceert op de website de meningen van klanten (waaronder consumenten) of andere personen die geïnteresseerd zijn in het plaatsen van meningen over de website:

a) Door samen te werken met externe entiteiten stelt de dienstverlener alle klanten (waaronder consumenten) die producten van de verkoper kopen in staat om hun mening over deze producten te kennen te geven. De mogelijkheid om meningen te geven wordt alleen geboden aan personen die eerder producten hebben gekocht en geschiedt op initiatief van de dienstverlener. Dergelijke meningen van klanten zijn niet gesponsord en worden niet gecontroleerd voordat ze op de website worden geplaatst.

b) Ongeacht het voorgaande publiceert de dienstverlener op de website tevens meningen over het algemene productaanbod of de klantenservice van de zijde van gebruikers van externe diensten voor het verzamelen van meningen die met de dienstverlener samenwerken. Deze meningen kunnen betrekking hebben op de producten. De aldus weergegeven meningen zijn niet gesponsord en worden niet gecontroleerd voordat ze worden weergegeven. Ze verwijzen niet noodzakelijkerwijs naar de producten.

c) De dienstverlener publiceert op de website meningen van gebruikers van de website over het algemene productaanbod of de klantenservice. Deze meningen kunnen betrekking hebben op producten en worden geverifieerd alvorens te worden gepubliceerd. Meningen die aldus worden weergegeven zijn niet gesponsord. Ze verwijzen niet noodzakelijkerwijs naar de producten.

10. In dit reglement wordt de hiernavolgende definities gehanteerd:

  1. WERKDAG – een dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen in Polen.
  2. EDITOR – een interactief hulpmiddel dat beschikbaar is op de website en die de vorm aanneemt van een elektronisch geleverde dienst waarmee productontwerpen kunnen worden ontwikkeld.
  3. BESTELFORMULIER – een interactief formulier dat beschikbaar is op de website en waarmee (afhankelijk van het gekochte product) een beroep kan worden gedaan op de volgende functionaliteiten: selectie van het betreffende model, selectie van de parameters van het model (zoals aantal pagina’s, vorm, materiaal, toevoegingen), wijze van levering van het gekochte product, aanvaarding van het ontwerp en plaatsing van een bestelling voor een product.
  4. KLANT - een rechtspersoon, een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is en waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent, een natuurlijke persoon die geen consument is in de zin van artikel 221 van de wet van 23 april 1964 betreffende het wetboek of een consument die een bestelling op de website heeft verricht.
  5. CONSUMENT - een natuurlijke persoon die op de website aankopen doet die niet rechtstreeks verband houden met zijn economische of professionele activiteit, dat wil zeggen een consument in de zin van artikel 22, lid 1, van het Poolse Burgerlijk Wetboek. De bepalingen van dit reglement die uitsluitend betrekking hebben op consumenten zijn ook van toepassing op natuurlijke personen die in het kader van de website een overeenkomst sluiten die rechtstreeks verband houdt met hun economische activiteit, wanneer uit de bewoordingen van deze overeenkomst volgt dat deze voor hen geen professioneel karakter heeft zoals met name volgt uit het voorwerp van de door hen uitgeoefende economische activiteit dat beschikbaar wordt gesteld krachtens de bepalingen betreffende het Centrale register en informatiesysteem inzake economische activiteiten (CEIDG). In dergelijke gevallen zijn ook de bepalingen van het reglement die uitsluitend van toepassing zijn op klanten niet op dergelijke personen van toepassing.
  6. ACCOUNT - een met een door de gebruiker verstrekte individuele naam (login) en een wachtwoord gemarkeerde reeks van hulpmiddelen in het ICT-systeem van de dienstverlener waarin de gegevens van de gebruiker worden verzameld, zoals informatie over geplaatste bestellingen.
  7. NIEUWSBRIEF - informatie, met inbegrip van commerciële gegevens in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van diensten langs elektronische weg (PB 2002, nr. 144, volgnr. 1204, geconsolideerde tekst PB 2017, volgnr. 1219) afkomstig van de dienstverlener, die door de dienstverlener of namens de dienstverlener langs elektronische weg aan de gebruiker wordt toegezonden.
  8. PRIVACYBELEID – een afzonderlijk document waarin de beginselen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van gebruikers worden geregeld.
  9. POSITIEVE VERIFICATIE VAN EEN BESTELLING – Een positieve verificatie van een bestelling bestaat in de hiernavolgende gecumuleerde aspecten:
   1. het bestelformulier is correct ingevuld,
   2. bij de tenuitvoerlegging van bestellingen met behulp van de editor is vanaf het apparaat van de gebruiker het ontwerp van het door de gebruiker geselecteerde en aanvaarde product volledig verzonden,
   3. de betaling voor de geplaatste bestelling is gecrediteerd of er is een aankoop bon gebruikt, laatstgenoemde betreft uitsluitend voor de volgende landen: US/CA/AU.
   4. de bestelling is aanvaard met het oog op de tenuitvoerlegging ervan, wat door de dienstverlener per e-mail wordt bevestigd.
  10. PRODUCT – een werk dat een roerende zaak is en dat krachtens een bestelling van de gebruiker in overeenstemming met de opmaak wordt uitgevoerd dan wel een afgewerkte roerende zaak die het voorwerp is of moet zijn van een overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener.
  11. OPMAAK – het grafisch ontwerp van het toekomstige product dat door de gebruiker aan de website zelf wordt voorgelegd en dat in overeenstemming is met de vereisten.
  12. REGLEMENT – het onderhavige reglement inclusief de bijlagen erbij.
  13. WEBSITE - de door de dienstverlener beheerde website, die beschikbaar is op het in het reglement vermelde internetadres.
  14. VERKOPER – een natuurlijke persoon met een eenmanszaak of een rechtspersoon die producten aanbiedt die via de website kunnen worden gekocht. De verkoper kan tegelijkertijd de dienstverlener zijn. De website staat slechts één entiteit tegelijk toe om producten aan te bieden als onderdeel van de website, namelijk één die nauw samenwerkt met de dienstverlener en gelieerd is door eigendom. De website is geen online handelsplatform in de zin van de wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014.
  15. DIENST – een dienst die elektronisch wordt geleverd via de website of een digitale dienst die in het reglement wordt gespecificeerd.
  16. DIENSTVERLENER - MPP Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel in Zaczernie, Zaczernie 190, 36 - 062 Zaczernie, Belastingidentificatienummer (NIP): 8133469935, REGON 180149478, e-mailadres: klantenservice@nphoto.com , tel. +31 (0)315659232.
  17. GEBRUIKER – een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die gebruikmaakt van een dienst.
  18. GEBRUIKERSVERIFICATIE – de door de dienstverlener toegepaste gebruikersverificatieprocedure waardoor de gebruiker toegang krijgt tot de hulpmiddelen van de website. Het doel van gebruikersverificatie is het verlenen van toegang tot de website aan gebruikers die diensten en bestellingen van klanten in de foto- en videosector ten uitvoer leggen.
  19. BESTELLING - een intentieverklaring door middel van het bestelformulier die een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor de uitvoering of de verkoop van producten vormt.

 

II. Soorten diensten en de omvang ervan

De dienstverlener levert de volgende diensten via de website:

II.1 Aanbieden van een account op de website.

1. De gebruiker kan gebruikmaken van een account op de website nadat aan de volgende stappen is voldaan:

a. invullen van het inschrijvingsformulier,

b. klikken op het veld “registreren" of iets dergelijks,

c. positieve gebruikersverificatie.

 • In het registratieformulier dienen de volgende gebruikersgegevens te worden verstrekt: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord, alsmede de bron van informatie over de website. Bovendien kan de gebruiker het btw-nummer van zijn/haar economische activiteit en de naam ervan opgeven.
 • Ten behoeve van de gebruikersverificatie kan de gebruiker aanvullende gegevens verstrekken, zoals het adres naar zijn/haar eigen fotoportfolio (website, subpagina op een sociale netwerksite, enz.), het onderwerp van zijn/haar opdrachten en de branche. Het verstrekken van dergelijke gegevens zal het verificatieproces aanzienlijk vergemakkelijken en versnellen.
 • Gebruikersverificatie is niet afhankelijk van de economische activiteit van de gebruiker.
 • Met het oog op de verificatie van de gebruiker kan de dienstverlener contact opnemen met het door de gebruiker opgegeven e-mailadres of telefoonnummer of de content van de portefeuille van de gebruiker en het door de gebruiker op internet beschikbaar gestelde fotomateriaal verifiëren.
 • De verificatie van de gebruiker geschiedt binnen 2 werkdagen nadat deze het inschrijvingsformulier correct heeft ingevuld of hij/zij de voor de verificatie benodigde informatie heeft ingevuld. De gebruiker wordt binnen de genoemde termijn per e-mail naar het in het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld van het resultaat van de verrichte verificatie.
 • In het geval van een negatieve gebruikersverificatie kan de gebruiker, na ontvangst van een e-mail over de negatieve verificatie, de dienstverlener via het e-mailadres klantenservice@nphoto.com verzoeken om een nieuwe gebruikersverificatie. In een dergelijk geval is de gebruiker verplicht om aanvullende informatie te verstrekken met het oog op de nieuwe gebruikersverificatie.
 • In het geval van een negatieve gebruikersverificatie worden de gegevens van de gebruiker binnen 30 dagen na de gebruikersverificatie of de verlenging daarvan van de website verwijderd. Na deze periode is het niet mogelijk om de gebruikersverificatie opnieuw uit te voeren op basis van de achtergelaten gegevens en het ingevulde formulier.

II. 2 Gebruik van de functionaliteiten van de website.

1. De functies van de aan de gebruiker ter beschikking gestelde editor (die een digitale dienst is) zijn afhankelijk van het aangeschafte product. In beginsel bestaat het gebruik van de editor in:

a. Selectie van het productconcept, door te klikken op het vakje “ontwerp” of iets dergelijks,

b. Selectie van de parameters van het ontwerp en creatie van het eigen ontwerp van de gebruiker,

c. Aanvaarding van de opmaak – plaatsing van de opmaak in het winkelwagentje - de verzameling van opmaak en ontwerpen, namelijk door te klikken op het veld “naar het winkelwagentje” of iets dergelijks.

2. De editor maakt het mogelijk om de opmaak beschikbaar te stellen voor inzage. Het delen geschiedt door middel van een individueel gegenereerde link, of een andere functionaliteit.

3. Het gebruik van het interactieve bestelformulier bestaat in:

a. Selectie van het product en de productparameters, bv. Het aantal producten, extra’s, personalisatiemogelijkheden van het product, enz. alsmede de leveringswijze.

b. Het verstrekken van de in het formulier gevraagde gegevens om de levering van het product mogelijk te maken. In het geval van klanten die geen consumenten zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het btw-nummer te vermelden (in het geval van klanten die Poolse belastingplichtigen zijn overeenkomstig artikel 106b, lid 5, van de wet op de goederen- en dienstenbelasting van 11 maart 2004 – geconsolideerde tekst van 9 november 2018, PB 2018, punt 2174, zoals gewijzigd - staat het niet vermelden van het fiscaal identificatienummer NIP bij het plaatsen van de bestelling door de klant en derhalve de afgifte door de verkoper van een ontvangstbewijs zonder nummer eraan in de weg dat de verkoper later een btw-factuur met betrekking tot die bestelling uitreikt),

c. Het plaatsen van een bestelling door te klikken op het veld “bestellen en betalen” of iets dergelijks – tot dit punt is het mogelijk om de ingevoerde gegevens te wijzigen (volg hiervoor de weergegeven berichten en de beschikbare informatie op de website).

4. Versturen van de nieuwsbrief.

a. Het gebruik van de nieuwsbriefdienst is mogelijk nadat u in het tabblad “Nieuwsbrief”, dat zichtbaar is in de rubriek “Accountinstellingen” of in de afzonderlijke rubriek van de website, het e-mailadres hebt opgegeven waarnaar de volgende edities van de nieuwsbrief moeten worden gestuurd en nadat u op het veld “inschrijven” of iets dergelijks hebt geklikt.

b. Het is ook mogelijk om u te abonneren op de nieuwsbrief door het juiste vakje aan te vinken bij het aanmaken van een account op de website of via de subpagina’s van de website.

c. De nieuwsbriefdienst is een gratis extra dienst en is niet gekoppeld aan de bestelling.

III. Voorwaarden van de diensten

 1. Betaling:
  1. De dienstverlener verstrekt de dienst onder bezwarende titel.
 2. De periode waarvoor de overeenkomst voor het verrichten van diensten wordt gesloten:
  1. De overeenkomst voor het verlenen van de dienst bestaande in het aanbieden van een account op de website wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
  2. De overeenkomst voor de levering van de dienst bestaande in het gebruik van de editor wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt bij beëindiging van het gebruik van de editor.
  3. De overeenkomst voor de levering van de dienst bestaande in het gebruik van het bestelformulier wordt gesloten voor bepaalde tijd en eindigt op het moment waarop de gebruiker een bestelling plaats of daarvan afziet.
  4. De overeenkomst inzake de nieuwsbriefdienst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

3. De technische vereisten die nodig zijn voor de werking van het door de dienstverlener gebruikte ICT-systeem, met inbegrip van de correcte werking van de diensten:

1. Computer, tablet, telefoon of ander multimedia-apparaat met internettoegang.

2. Een correct geconfigureerde internetbrowser die is geïnstalleerd op een apparaat met internettoegang: bv. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari.

3. Java Script en cookies zijn ingeschakeld in de webbrowser.

4. Browser add-ons, zoals plug-ins, antivirussoftware, firewalls die de weergave van bepaalde delen van de pagina’s kunnen beïnvloeden, zijn uitgeschakeld.

4. De dienstverlener bepaalt dat voor een goede werking van de editor de bestanden die hij ondersteunt aan de volgende eisen dienen te voldoen:

1. maximale grootte: 40 MB,

2. maximale resolutie: 60 Mpix,

3. maximale bestandsgrootte: 15000 px,

4. aanvaarde bestandsextensies: jpg, jpeg, png, heic, heix, avif.

5. De dienstverlener kan specifieke richtlijnen formuleren met betrekking tot het gebruik van de diensten, die via een bepaalde dienst of op de website in afzonderlijke velden aan de gebruiker ter beschikking zullen worden gesteld (bv. FAQ).

6. Gebruik van de editor onder omstandigheden van onstabiele toegang tot het internet, gebruik van mobiele apparaten, of toegang met beperkte bandbreedte, alsmede een groot aantal gelijktijdig draaiende tabbladen in de internetbrowser, kan betekenen dat langer gewacht moet worden op het verzenden van bestanden naar de server van de dienstverlener.

7. De dienstverlener controleert de kwaliteit en inhoud van de bestanden die de gebruiker tijdens het gebruik van de editor uploadt niet.

8. De dienstverlener behoudt zich voor dat het gebruik van de website, en in het bijzonder de editor en het bestelformulier, een beperking van de toegang tot bepaalde functionaliteiten van de website kan inhouden en een specifieke controle van de juistheid van het ontwerp vereist alvorens de bestelling te plaatsen.

9. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van diensten langs elektronische weg, controleert de dienstverlener de inhoud die door de gebruikers bij het gebruik van de diensten wordt verzonden niet.

10. De dienstverlener waarschuwt dat het gebruik van de website standaard risico's met zich mee kan brengen die verband houden met het gebruik van het internet, waarvoor hij niet verantwoordelijk is, en adviseert derhalve aan gebruikers om passende maatregelen te treffen om dergelijke risico’s tot een minimum te beperken.

11. De dienstverlener behoudt zich het recht voor dat de ontwerpen enigszins kunnen afwijken van het uiterlijk van het uiteindelijke product. De dienstverlener geeft te kennen dat hij, ondanks zijn inspanningen, de getrouwheid van de kleuren van de foto’s op de website niet kan waarborgen, aangezien de weergave ervan onder meer afhangt van de weergave-instellingen van het apparaat, de browser en het besturingssysteem.

12. De gebruiker verleent aan de dienstverlener, voor de duur van de gesloten overeenkomst voor de verlening van de diensten en de realisatie van het product, een royalty-vrije, niet-exclusieve, onbepaalde licentie met het recht om een sublicentie te verlenen op de werken die aan de dienstverlener zijn overgedragen voor de levering van de diensten of de realisatie van de producten, en zulks op de volgende exploitatiegebieden: permanente of tijdelijke reproductie, geheel of gedeeltelijk, met welke middelen en in welke vorm dan ook, met name om het werk in te voeren, weer te geven, te gebruiken, over te dragen en op te slaan, alsmede om kopieën ervan te maken met behulp van ongeacht welke techniek, met inbegrip van druk, reprografie, magnetische opname en digitale technologie; het omzetten in gegevensvectoren of multidimensionale matrices die vervolgens door neurale netwerken kunnen worden verwerkt, het aanpassen, herschikken of anderszins wijzigen van het werk; het recht om nieuwe versies van het werk te maken; het in een computergeheugen opnemen; het geheel of gedeeltelijk archiveren van het werk; het recht om het werk te bewerken, te post-produceren en te transformeren en met name te versnijden, te fragmenteren en in andere vormen om te zetten en in die vormen te gebruiken. Het voorgaande heeft uitsluitend tot doel de diensten voor de gebruiker uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden en het doel van de diensten waaronder deze deling geschiedt.

13. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om:

a) de diensten tijdelijk stop te zetten wegens onderhoud of wijziging van de website,

b) naar het e-mailadres van de gebruiker technische, juridische en andere mededelingen met betrekking tot de werking van de diensten te sturen,

c) te weigeren de diensten te verlenen indien de gebruiker de voorwaarden schendt of onjuiste gegevens op het account heeft verstrekt,

d) de inhoud van de aan de gebruikers toegestuurde informatie vrijelijk te personaliseren,

e) de toegang tot gebruikersaccounts die erotische of pornografische content bevatten, content die illegale software bevat of inbreuk maakt op de rechten van derden of informatie over de mogelijkheid om dergelijke content te verkrijgen (links), en andere content die in strijd is met de wet of de goede zeden of die met de website concurrerende portalen promoot, te blokkeren en dergelijke content te verwijderen indien redelijkerwijs betrouwbare informatie wordt verkregen,

f) alle door gebruikers via de diensten beschikbaar gestelde content van de website verwijderen indien deze content in strijd is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

IV. Voorwaarden inzake het sluiten van overeenkomsten voor de uitvoering of de verkoop van producten

1. De op de website getoonde prijs van het product is vermeld in de relevante valuta voor de specifieke markt (land) en omvat alle componenten, exclusief btw. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, die worden aangegeven tijdens het plaatsen van de bestelling op de website en zijn afhankelijk van de gekozen methode en plaats van levering.

2. Betaling van de productprijs is mogelijk door middel van een winkelbon die, na het invoeren van de juiste code, de prijs van alle of geselecteerde producten in het winkelmandje vermindert.

3. De op de website weergegeven prijs van het product is bindend op het tijdstip waarop de bestelling wordt geplaatst. Deze prijs verandert niet, ongeacht eventuele prijswijzigingen op de website voor individuele producten nadat de bestelling is geplaatst.

IV. 1 Sluiting van een overeenkomst voor de uitvoering of de verkoop van producten met behulp van het bestelformulier.

 1. Voor het sluiten van een overeenkomst voor de uitvoering of de verkoop van producten is het noodzakelijk om vooraf een bestelling in te dienen overeenkomstig punt II, lid 3, van het reglement.
 2. Wanneer de bestelling is geplaatst, neemt de dienstverlener onmiddellijk contact op met de gebruiker door een e-mail te sturen naar het door de gebruiker op de website opgegeven adres en bevestigt hij de ontvangst ervan. Na de positieve verificatie van de bestelling stuurt de dienstverlener een e-mail met een offerte en een link naar de betalingsoperator. De bevestiging van de aanvaarding van de bestelling voor uitvoering geschiedt door het versturen van een ander e-mailbericht, dat de volgende gegevens bevat: bevestiging van alle essentiële onderdelen van de bestelling, een verklaring van de dienstverlener van de ontvangst en de boeking van de betaling, en van de geplande datum van verzending.
 3. Na de positieve verificatie van de bestelling wordt een overeenkomst tot uitvoering van het product of verkoop gesloten tussen de klant en de verkoper. Elke wijziging van het toepassingsgebied van de bestelling na dit stadium wordt onafhankelijk van het oorspronkelijke toepassingsgebied van de bestelling geprijsd. Het plaatsen van bijkomende bestellingen na een positieve verificatie staat gelijk aan het plaatsen van een nieuwe bestelling en het sluiten van een nieuwe verkoop- of uitvoeringsovereenkomst tussen de klant en de verkoper.

4. Elke overeenkomst inzake de verkoop of uitvoering van een product wordt bevestigd door middel van een ontvangstbewijs, een btw-factuur of een ander document ter bevestiging van de verkoop dat door de verkoper wordt uitgereikt met de door de gebruiker in het bestelformulier vermelde gegevens.

5. De producten waarop de met de klant gesloten koopovereenkomst betrekking heeft blijven eigendom van de verkoper totdat de prijs en de verzendkosten uit hoofde van de koopovereenkomst zijn voldaan.

V. Betalingsvoorwaarden en -methoden

1. De verkoper eist een vooruitbetaling voor geplaatste bestellingen.

2. De website stelt via online betalingsoperatoren de betalingsvormen voor bestellingen ter beschikking. De beschikbare betalingsvormen en gedetailleerde informatie over betalingen zijn zichtbaar tijdens het plaatsen van een bestelling en in het tabblad Betaling.

VI. Leveringen

1. De website biedt de volgende leveringsmethoden voor het product: per koerier, of elke andere vorm van verzending die beschikbaar is bij het plaatsen van de bestelling. De verzendkosten zijn ten laste van de klant.

2. De verzendkosten zijn afhankelijk van de gekozen wijze van levering van het product en de bestelling en worden voor elke bestelling indicatief gepresenteerd op het ogenblik van de uitvoering ervan. Indien de indicatieve verzendkosten op basis van de bestelling wijzigen na contact met de vervoerder, zal de klant door de dienstverlener op individuele basis van de totale verzendkosten in kennis worden gesteld.

3. De vorm van verzending en de keuze van een bepaalde aanbieder van koeriersdiensten in het kader van de verzending per koerier kan worden gewijzigd om objectieve redenen die de verzending van het product onmogelijk maken (bv. gebrek aan ondersteuning voor een bepaalde grootte van het product, land van levering, tijdelijk niet kunnen uitvoeren van zendingen).

4. Levertijd - de tijd die nodig is om het product te leveren is de tijd die de verkoper nodig heeft om de bestelling te verwerken en de tijd die de vervoerder nodig heeft om het product te leveren:

4.1. De totale en maximale doorlooptijd van de bestelling mag niet langer zijn dan 30 werkdagen vanaf het tijdstip van de positieve verificatie van de bestelling tot het tijdstip waarop de bestelling naar de klant wordt verzonden.

4.2. De termijn voor de levering van het product door de vervoerder hangt af van de door de klant gekozen leveringswijze en vervoerder en is te zien in het winkelmandje, zodra de leveringsoptie is gekozen.

5. Zendingen worden geleverd op werkdagen.

6. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertraging, niet-levering of nieuwe levering als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de gebruiker voor de levering van producten.

7. In het geval dat de klant een zending niet in ontvangst neemt en deze wordt teruggezonden naar de dienstverlener, zal de dienstverlener per e-mail of telefonisch contact opnemen met de klant en met hem een nieuwe leveringsdatum en dito kostprijs afspreken. De kosten van de retourzending naar de dienstverlener en de nieuwe levering zijn voor rekening van de klant.

8. Indien de klant in gebreke blijft bij de ontvangst van het product, kan de dienstverlener het product voor rekening van de klant en op diens eigen risico in bewaring geven na de klant daarover te hebben geïnformeerd en hem/haar in kennis te hebben gesteld van de geschatte kosten van deze bewaring en over de wijze waarop en de plaats waar het product door de klant kan worden afgehaald. De klant wordt ten minste 7 dagen voordat de dienst in bewaring wordt genomen op de hoogte gebracht.

9. Niettegenstaande punt 8 hierboven, heeft de dienstverlener wegens de beperkte opslagruimte het recht om zich te ontdoen van elke bestelling die niet door de klant wordt afgehaald en die wordt teruggestuurd naar de dienstverlener. Dit recht ontstaat 30 dagen na ontvangst ervan en zonder dat hierover contact met de klant wordt opgenomen, overeenkomstig lid 7 hierboven.

VII. Voorwaarden inzake de beëindiging van dienstverleningsovereenkomsten

VII.1 Beëindiging van de overeenkomst voor de levering van accountdiensten op de website.

1. De gebruiker kan de overeenkomst voor het aanbieden van een account op de website beëindigen door een passende verklaring te sturen in een e-mail naar het e-mailadres dat in de gebruiksvoorwaarden naast het website-adres staat vermeld, of schriftelijk naar het postadres van de dienstverlener.

2. De dienstverlener kan de overeenkomst voor het aanbieden van een account op de website met onmiddellijke ingang beëindigen indien de gebruiker onwettige content verstrekt. Het account van de gebruiker kan door de beheerder worden beëindigd of geblokkeerd in het geval van niet-naleving van de voorwaarden of beëindiging van de samenwerking met een bepaalde gebruiker. De gebruiker wordt daarvan door de dienstverlener in kennis gesteld. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om gegevens over de klant (gegevens die door de klant zijn ingevoerd bij het aanmaken van het account) en alle gegevens over de bestellingen van de klant van wie het account is verwijderd op te slaan overeenkomstig de beginselen die zijn vastgesteld in het privacybeleid.

3. De overeenkomst voor het aanbieden van een account op de website wordt beëindigd na het verstrijken van 7 dagen vanaf de datum van ontvangst van een verklaring van voornemen tot beëindiging (opzegtermijn).

4. De beëindiging van de overeenkomst leidt niet tot het tenietgaan van rechtsgevolgen die eerder gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn ontstaan.

5. De dienstverlener en de gebruiker kunnen de overeenkomst voor de levering van diensten langs elektronische weg te allen tijde met instemming van de partijen beëindigen.

VII.2 Beëindiging van de editorovereenkomst

1. Beëindiging van de editorovereenkomst geschiedt op het moment van beëindiging van het gebruik van de editor, overeenkomstig punt III, lid 2, van het reglement.

VII.3 Beëindiging van de overeenkomst voor het gebruik van het bestelformulier

1. Beëindiging van de overeenkomst voor het gebruik van het bestelformulier geschiedt op het moment van beëindiging van het gebruik van het bestelformulier, in overeenstemming met punt III, lid 2, van het reglement.

VII.4 Beëindiging van de overeenkomst inzake de nieuwsbriefdienst.

1. De klant kan te allen tijde afzien van het gebruik van de nieuwsbriefdienst door te klikken op het tabblad “Accountinstellingen” in het accountpaneel na het invoeren van het wachtwoord van het account en vervolgens het vakje “Ik wil de nieuwsbrief ontvangen” of iets dergelijks uit te vinken.

2. Het is mogelijk om uit te schrijven via een link in het nieuwsbriefbericht. De gebruiker ontvangt op de website een bevestiging dat zijn e-mailadres van de nieuwsbriefdienst is verwijderd.

VIII. Klachtenprocedure voor consumenten

VIII.1 Klachten wegens non-conformiteit van een product of digitale dienst met de gesloten overeenkomst:

1. De grondslag en de omvang van de aansprakelijkheid van de dienstverlener jegens de consument voor het niet voldoen van het product, de digitale content of de digitale dienst aan de overeenkomst worden bepaald door de wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014. De bepalingen van boek 3 van titel XI in deel II van de wet van 23 april 1964 zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij eigendom van het product aan de consument wordt overgedragen, waaronder met name koopovereenkomsten, leveringsovereenkomsten en overeenkomsten inzake werken in roerende staat – Pools Burgerlijk Wetboek (PB 2022, volgnrs. 1360 en 2337).

2. Kennisgeving van de non-conformiteit van het product met de gesloten overeenkomst en het overeenkomstige verzoek kunnen worden gedaan door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: klantenservice@nphoto.com of schriftelijk aan het postadres van de dienstverlener.

3. Als dat nodig is voor de beoordeling van de non-conformiteit van het product met de overeenkomst, moet het product worden afgeleverd op het adres van de dienstverlener.

4. Aan verzoeken van consumenten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake de uitvoering van werken of verkoopovereenkomsten wordt binnen 14 kalenderdagen na het verzoek voldaan.

5. Het antwoord op een ingediende klacht wordt gestuurd naar het door de consument opgegeven adres of op een andere door de consument opgegeven wijze.

6. Indien de klacht wordt aanvaard, vergoedt de dienstverlener de verzendkosten van het product waarop de klacht betrekking heeft. Indien de consument een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door de dienstverlener aangeboden goedkoopste gewone wijze van levering, is de dienstverlener niet verplicht om de extra kosten van de consument te vergoeden.

VIII. 2 Klachten met betrekking tot de dienstverlening door de website:

1. Klachten met betrekking tot de levering van elektronische diensten via de website kunnen door de consument worden ingediend door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@nphoto.com.

2. Het is raadzaam om in voornoemde e-mail zoveel mogelijk informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht te verstrekken, met name de aard en datum van het optreden van de onregelmatigheid en contactgegevens - dit zal de behandeling van de klacht door de dienstverlener vergemakkelijken en versnellen.

3. De dienstverlener neemt de klacht onmiddellijk in behandeling, uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de klachtmelding.

4. De reactie van de dienstverlener op een klacht wordt verstuurd naar het in de klacht vermelde e-mailadres van de consument of op een andere door de consument aangegeven wijze.

VIII. 3 Klachten over het niet of slecht uitvoeren van betalingsdiensten:

1. Klachten over het niet of slecht uitvoeren van betalingsdiensten dienen rechtstreeks per e-mail, via het contactformulier of telefonisch tot de betrokken betalingsoperator te worden gericht overeenkomstig de voorschriften voor het aanbieden van elektronische betalingsdiensten door de betrokken betalingsoperator.

IX. Klachtenprocedure voor niet- consumentklanten zonder consumentenrechten

1. Opdat de dienstverlener een door de klant ingediende klacht kan erkennen wanneer deze betrekking heeft op schade aan het product tijdens het vervoer naar de klant, dient deze de schade aan de dienstverlener te melden op de in punt XI beschreven wijze binnen 7 dagen na de datum van ontdekking ervan (maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de datum van levering van het product), vergezeld van een gedetailleerde beschrijving van het probleem en toezending van het gereclameerde product op kosten van de klant aan het adres van de dienstverlener.

2. Klachten over op de website bestelde producten als gevolg van schade tijdens het vervoer naar de klant kunnen worden ingediend via het klachtenformulier dat beschikbaar is in het tabblad “Regelgeving” op de website of door een dergelijk verzoek per e-mail in te dienen.

3. In het geval dat de klacht wordt toegewezen, vergoedt de dienstverlener de klant niet voor de verzendings-/bezorgingskosten.

4. De dienstverlener zal binnen 30 kalenderdagen na indiening van klachten van de klant reageren en de klant tevens informeren over het verdere verloop.

5. De dienstverlener accepteert geen producten die onder rembours worden verzonden.

X. Transportschade

1. In het geval van schade aan het product is de klant gehouden de zending te onderzoeken; indien hij vaststelt dat de zaak tijdens het vervoer beschadigd of defect is geraakt, meldt hij dit en vult hij het schadeverslag van de zending in, zo mogelijk in aanwezigheid van de bezorger.

2. Indien de schade aan het product bij ontvangst van de zending niet uiterlijk waarneembaar was, dient de klant onmiddellijk na ontdekking van de schade, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de zending, een verzoek tot vaststelling hiervan in te dienen. Overschrijding van deze termijn houdt in dat er geen vorderingen tegen de vervoerder kunnen worden ingesteld.

3. Alvorens het schadeformulier te ondertekenen dient het zorgvuldig te worden gelezen, met name met aandacht voor de overeenstemming van de erin vermelde gegevens met de werkelijke toestand van het pakket (schade aan de verpakking, waarschuwingstekens).

4. Indien een zending wegens schade wordt geweigerd, moet dit duidelijk in de vervoersdocumenten worden vermeld.

XI. Herroepingsrecht

1. Het recht van herroeping van een op afstand gesloten overeenkomst wordt aan de consument niet verleend, in het bijzonder met betrekking tot de hiernavolgende overeenkomsten (artikel 38 van de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten):

a) Overeenkomsten voor de levering van diensten waarvoor de consument de prijs dient te voldoen, wanneer de handelaar de dienst volledig heeft geleverd met de voorafgaande uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de consument, die er vóór het begin van de prestatie van in kennis is gesteld dat hij zijn herroepingsrecht verliest nadat de handelaar de prestatie heeft volbracht,

b) wanneer het voorwerp van de levering een geluids- of beeldopname of computerprogramma is die/dat in een verzegelde verpakking wordt geleverd, indien de verpakking na de levering is geopend,

c) overeenkomsten waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich vóór het einde van de herroepingstermijn kunnen voordoen;

d) wanneer de prestatie betrekking heeft op een niet-geprefabriceerd goed dat volgens de specificaties van de consument is vervaardigd of bestemd is om in individuele behoeften van de consument te voorzien, met name producten,

e) wanneer het voorwerp van de prestatie bederfelijke goederen of goederen met een korte houdbaarheid betreft.

2. In gevallen waarin de punten a) tot en met e) niet voorzien en in andere gevallen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet kan een consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten deze overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen door binnen 14 kalenderdagen na de sluiting van de overeenkomst een schriftelijke verklaring in die zin af te leggen.

3. Het volstaat dat de verklaring vóór het verstrijken van deze termijn via een aanbieder van post- of andere vervoersdiensten of per e-mail wordt verzonden.

4. De in lid 3 bedoelde verklaring wordt naar het volgende adres van de verkoper gezonden: MPP Sp. z o.o. Zaczernie, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

5. In geval van herroeping van de overeenkomst wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten en is de consument van alle verplichtingen ontslagen. Wat door de partijen is gepresteerd, wordt ongewijzigd geretourneerd, tenzij de aangebrachte wijziging noodzakelijk was in het kader van het gewone beheer.

6. De consument wordt vergoed voor alle gedane betalingen, inclusief de verzendkosten. Indien de consument een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door de dienstverlener aangeboden goedkoopste gewone wijze van levering, is de dienstverlener niet verplicht om de extra kosten van de consument te vergoeden. De consument draagt alleen de directe kosten voor het retourneren van het product aan de dienstverlener.

7. De terugbetaling geschiedt onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen. Indien de consument heeft vooruitbetaald, is daarover de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van vooruitbetaling.

8. De terugbetaling van de betaalde prijs geschiedt door de verkoper op het door de consument aangegeven bankrekeningnummer of op enige andere door de consument aangegeven wijze.

9. De termijn van 14 dagen waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen, gaat in op de datum van levering van het goed en, wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de verlening van een dienst, op de datum van sluiting van de overeenkomst.

XII. Aansprakelijkheid

1. De dienstverlener of de verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of slecht uitvoeren van zijn verplichting, tenzij dit een gevolg is van omstandigheden waarvoor de dienstverlener of de verkoper niet verantwoordelijk is (overmacht).

2. Ten aanzien van een niet-consumentklant kan de dienstverlener of de verkoper slechts aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van een verbintenis in geval van opzettelijke schade en uitsluitend binnen de grenzen van de door de klant daadwerkelijk geleden schade. In het bijzonder is de dienstverlener of de verkoper niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de website door de klant in strijd met de bepalingen van de wet of het onderhavige reglement.

3. Op het moment dat het product door de dienstverlener of de verkoper wordt vrijgegeven aan de vervoerder, gaan de voordelen en lasten van de zaak en het gevaar van toevallig verlies of beschadiging van de zaak over op de niet-consumentklant. In dat geval is de dienstverlener of de verkoper niet aansprakelijk voor verlies, schade of beschadiging van het product vanaf de aanvaarding voor vervoer tot de vrijgave aan de klant en voor vertraging bij het vervoer van de zending.

4. De aansprakelijkheid van de dienstverlener of de verkoper jegens een niet-consumentklant, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt - zowel als afzonderlijke vordering als voor alle vorderingen in totaal - tot het bedrag van de betaalde prijs en de verzendkosten uit hoofde van het product of de verkoopovereenkomst. De dienstverlener of de verkoper is jegens de niet-consumentklant slechts aansprakelijk voor typische schade die bij het sluiten van de overeenkomst kon worden voorzien en is jegens een niet-consumentklant niet aansprakelijk voor winstderving.

XIII. Auteursrechten

1. De dienstverlener vertrouwt uitsluitend op de verklaringen van de gebruikers met betrekking tot de naleving van het auteursrecht in het door de gebruikers ingezonden materiaal.

2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de gebruiker dat hij/zij eigenaar is van de rechten op alle geüploade bestanden en door het plaatsen van de bestelling geen inbreuk maakt op iemands rechten.

3. Indien door de uitvoering van de bestelling inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van derden, is de gebruiker als enige aansprakelijk voor inbreuken. In een dergelijk geval is hij verplicht de dienstverlener te vrijwaren van alle aanspraken van derden en aan de dienstverlener de kosten te vergoeden die als gevolg van dergelijke vorderingen ontstaan.

4. Indien de dienstverlener een officiële kennisgeving ontvangt of betrouwbare informatie verkrijgt over de onwettigheid van de op de website opgeslagen content, zal deze de gebruiker hiervan op de hoogte stellen en de toegang tot deze content onmiddellijk verhinderen.

5. Alle informatie, content, beeldbestanden en software die door de dienstverlener op de website ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van de dienstverlener of voorwerp van een aan de dienstverlener verleende licentie en zijn wettelijk beschermd.

6. De dienstverlener verleent niet het recht om enig onderdeel daarvan te kopiëren, te delen, te wijzigen, afgeleide producten te implementeren of te verspreiden.

XIV. Bijkomende informatie

1. De bewoordingen van de gesloten dienstverleningsovereenkomst worden geregistreerd, beveiligd en ter beschikking gesteld door het verzenden van een passende e-mail na de sluiting van de overeenkomst.

2. De bewoordingen van de gesloten overeenkomst voor de uitvoering of de verkoop van het product worden op twee manieren geregistreerd, beveiligd en beschikbaar gesteld:

a) door de bewoordingen van de te sluiten overeenkomst per e-mail toe te zenden,

b) door een specificatie van de bestelling en het aankoopbewijs te verstrekken,

c) De bewoordingen van de gesloten overeenkomst worden voorts geregistreerd en beveiligd in het ICT-systeem van de dienstverlener en worden op ieder verzoek van de klant of de consument ter beschikking gesteld.

3. Bewaren van bestanden.

1. De duur van de opslag van de ontwerpen en/ of opmaak op de website wordt aangegeven in een afzonderlijk veld/aparte subpagina, bv. kennisdatabase/FAQ.

2. Wanneer de gebruiker inlogt op zijn/haar account, wordt hij/zij geïnformeerd over de geplande datum van verwijdering van de ontwerpen en/ of opmaak van de website.

XV. Slotbepalingen

1. Via de website gesloten overeenkomsten worden gesloten overeenkomstig het Poolse recht en in de Poolse taal, onverminderd de bescherming die aan consumenten wordt geboden door de dwingende bepalingen van de staat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben.

2. In aangelegenheden die niet in het reglement worden geregeld zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing: Pools Burgerlijk wetboek van 23 april 1964 (PB nr. 16, volgnr. 93, zoals gewijzigd); wet betreffende het verlenen van elektronische diensten van 18 juli 2002 (PB nr. 144, volgnr. 1204, zoals gewijzigd); wet betreffende consumentenrechten van 30 mei 2014 (PB 2014, volgnr. 827).

3. Beslechting van geschillen:

a) Alle geschillen tussen de dienstverlener en de consument in de zin van artikel 22 1 van het Poolse Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (PB nr. 16, volgnr. 93, zoals gewijzigd) kunnen buitengerechtelijk worden beslecht door middel van bemiddeling of arbitrage. De lijst van permanente arbitragehoven is te vinden op http://www.pssp.org.pl. De lijst van bemiddelaars wordt bijgehouden door elke rechtbank in Polen. Op de website van het betrokken gerecht zijn de gegevens van de bemiddelaars beschikbaar.

b) Alle geschillen tussen de dienstverlener en de consument in de zin van artikel 22 1 van het Poolse Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (PB nr. 16, volgnr. 93, zoals gewijzigd) zullen worden voorgelegd aan de bevoegde gerechten overeenkomstig de bepalingen van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 17 november 1964 (PB nr. 43, volgnr 296, zoals gewijzigd).

c) Details over de middelen voor en de toegang tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting zijn te vinden op: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

d) Op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ is een platform voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform) beschikbaar. Het ODR-platform is een interactieve en meertalige website met één loket voor consumenten en ondernemers die een buitengerechtelijke beslechting nastreven van een geschil betreffende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoop- of een online gesloten dienstenovereenkomst.

e) Alle geschillen tussen de dienstverlener en een niet-consumentklant worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is voor de vestigingsplaats van de dienstverlener.

XVI Inwerkingtreding van het reglement

1. Het onderhavige reglement is van kracht vanaf 3 April, 2023.

2. De dienstverlener heeft het recht om het onderhavige reglement eenzijdig te wijzigen in geval van: (a) een wijziging van het recht dat van toepassing is op het verrichten van diensten langs elektronische weg of op afstand gesloten transacties, (b) een wijziging van het aanbod van de diensten of producten van de dienstverlener, mits de wijzigingen van deze voorwaarden bedoeld zijn om de bewoordingen ervan aan te passen aan het aanbod.

3. Indien een bepaald beding van dit reglement ongeldig of onwerkzaam wordt verklaard, heeft de ongeldigheid of onwerkzaamheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid of de werkzaamheid van de overige bedingen van het reglement. De dienstverlener zal zich inspannen om het ongeldige of onwerkzame beding te vervangen door een nieuw beding dat geen juridische gebreken vertoont.

4. Bestellingen van producten die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe reglement zijn geplaatst, blijven onderworpen aan de regels van het bestaande reglement; de wijziging van het reglement heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst met betrekking tot de producten van de website die vóór de inwerkingtreding van de wijziging zijn gesloten.

5. De dienstverlener zal de gebruikers in kennis stellen van de wijziging van het reglement en de ingangsdatum van het gewijzigde reglement door een passend bericht te sturen naar de e-mailadressen van de gebruikers of door het op de website te plaatsen in het formulier dat beschikbaar is bij de eerste login van de gebruiker nadat het reglement is gewijzigd.

6. Wijzigingen van het reglement zijn op de gebruiker van toepassing vanaf de door de dienstverlener aangegeven datum, die niet korter is dan 7 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de wijziging aan de gebruikers. De opzegtermijn bedraagt 14 dagen. Een opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres van de aanbieder klantenservice@nphoto.com of schriftelijk naar het postadres van de dienstverlener.

 

REG_16122022/NPN/NL