Regulamin nPhoto Roadshow 2022

 

 

§ 1. Informacje Ogólne

 

 1. Organizatorem nPhoto Roadshow 2022 (zwanego dalej Wydarzeniem) jest najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński z siedzibą w Zaczerniu 190, 36-062 Zaczernie, NIP 8132260802, REGON 691668352 zwane dalej Organizatorem.
 1. Wydarzenie odbędzie się w następujących dniach i lokalizacjach (dalej Obiektach):
 • 31 maja 2022 r. w  Hotelu Novotel w Poznaniu
 • 6 czerwca 2022 r. w Hotelu Premier w Krakowie
 • 20 czerwca 2022 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie
 • 22 czerwca 2022 r. w Hotelu Sound Garden Airport w Warszawie

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Wydarzeniu oraz świadczenia usług przez Organizatora.
 2. Informacje o Wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej https://info.nphoto.com/pl/roadshow2022 (zwanej dalej Stroną Internetową).
 3. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości są własnością Organizatora. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
 4. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Wydarzenie będzie rejestrowane przez Organizatora, a powstałe zdjęcia i filmy wykorzystywane do działań promocyjnych Organizatora. Wszelkie powstałe zdjęcia i filmy stanowią własność Organizatora oraz podlegają ochronie prawnoautorskiej.

 

§ 2. Warunki udziału w Wydarzeniu

 

 1. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz realizują usługi w branży foto-video (w formularzu zgłoszeniowym podadzą link do portfolio) dokonały rejestracji i posiadają bilet wstępu na Wydarzenia (zwany dalej Biletem), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wyżej wymienione osoby fizyczne biorące udział w Wydarzeniu zwane są dalej jako Uczestnicy.
 2. Bilety na Wydarzenie są płatne.
 3. Ceny biletów dla jednej osoby wynoszą:
 • Bilet standard: 299 zł brutto
 • Bilet early bird 219 zł brutto
 1. Pula biletów jest ograniczona.
 2. Bilety dostępne są tylko za pośrednictwem strony Internetowej www.evenea.pl.
 3. Bilety mają charakter indywidualny i nie mogą być przedmiotem obrotu. Każdy Bilet upoważnia do wstępu na Wydarzenie 1 (słownie: jednej) osoby i do wymiany na jeden identyfikator imienny.
 4. Identyfikator imienny jest wydany w celu identyfikacji Uczestnika Wydarzenia. Z identyfikatora imiennego może korzystać wyłącznie jedna osoba, której imię i nazwisko widnieje na identyfikatorze imiennym.
 5. W celu nabycia biletu, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania osobistej rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej pod adresem: www.evenea.pl.
 6. Poprzez akceptację Regulaminu i udział w Wydarzeniu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie, modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku i/lub wypowiedzi utrwalonej w formie zapisu audio, video, fotografii oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie wizerunku i/lub wypowiedzi utrwalonej w związku z udziałem w wydarzeniu w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Wydarzeniem lub działalnością Organizatora na następujących polach eksploatacji:
 1.  utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 2. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 4. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook, Instagram, Youtube.
 5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
 6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i/lub wypowiedzi może zostać w każdym czasie odwołana, pod adresem: warsztaty@nphoto.com z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.
 2. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, zm. z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
 1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 1. Przy okazji nabycia Biletu, Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, na otrzymywanie newslettera lub zgodę na kontakt telefoniczny. Zgody są dobrowolne i mogą być w każdej chwili wycofane.

 

§ 3. Zasady Szczególne Udziału w Wydarzeniu

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym. W takim wypadku rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu może odbyć się bezkosztowo (za zwrotem uiszczonych opłat).
 2. Posiadacz Biletu otrzymuje w dniu Wydarzenia imienny identyfikator, który uprawnia do poruszania się w wyznaczonej strefie Obiektu związanej z organizacją Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu imiennego identyfikatora przez cały czas pobytu w Obiekcie i każdorazowo jest zobowiązany do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora. Wstęp do Obiektu mają wyłącznie Uczestnicy posiadający imienny identyfikator. Osoby przebywające w Obiekcie, które nie są w stanie okazać swojego imiennego identyfikatora na żądanie przedstawiciela Organizatora, mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Obiektu. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój imienny identyfikator, po potwierdzeniu tożsamości, mogą otrzymać jego duplikat.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawa danej osoby do udziału w Wydarzeniu, poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia dokumentu tożsamości. Jeśli Uczestnik nie przedstawi takiego dokumentu na wezwanie Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału takiego Uczestnika w Wydarzeniu do chwili przedstawienia stosownego dokumentu.
 4. Wydarzenie odbywać się będzie w godzinach od 8:30 do 18:00.
 5. Uczestnicy przebywający w Obiekcie zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie Obiektu, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora. Wskazanie w niniejszym ustępie dokumenty dostępne będą do wglądu podczas trwania Wydarzenia.
 6. Na teren Obiektu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku ujawnienia takich osób mogą one zostać usunięte z Obiektu.
 7. W Obiekcie zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub zasady współżycia społecznego.
 8. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Niedozwolone jest utrwalanie (fotografowanie, filmowanie, nagrywanie dźwięku) przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu Wydarzenia za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych, chyba że Uczestnik otrzyma stosowne zezwolenie od Organizatora. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu Wydarzenia, Organizator mogą wydać polecenie ich wstrzymania.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z Obiektu osoby naruszającej Regulamin, bez prawa do powrotu na teren Obiektu lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Wydarzeniu, w tym ceny uiszczonej za Bilety.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, poniesionych przez Organizatora w związku z wystąpieniem do Organizatora stron trzecich z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez Uczestnika.
 12. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Wydarzenia uważa się każdą osobę legitymującą się imiennym identyfikatorem Wydarzenia – z napisem ORGANIZATOR.

 

§ 4. Brak możliwości odstąpienia od umowy nabycia Biletów Płatnych

 

 1. Z uwagi na fakt oznaczenia w Regulaminie terminu przeprowadzenia Wydarzenia, Uczestnik, który nabył Bilet z zastrzeżeniem §3 ust. 1, nie jest upoważniony do odstąpienia od umowy jego nabycia, zgodnie z treścią art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134).

 

§ 5. Warunki Partnerstwa Wydarzenia

 1. Organizator przewiduje współpracę przy organizacji Wydarzenia z Partnerami komercyjnymi Wydarzenia. Warunki współpracy określi umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Partnerem Wydarzenia.
 2. Organizator przewiduje współpracę przy organizacji Wydarzenia z Patronami Medialnymi Wydarzenia. Warunki współpracy określi umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Patronem Medialnym Wydarzenia.
 3. Wykaz świadczeń partnerskich dla Partnerów komercyjnych dostępny jest u Organizatora.
 4. Realizacja zabudowy w Obiekcie, usługi dodatkowe związane z realizacją i obsługa stoisk Partnerów wykonywane są przez Partnerów komercyjnych lub ich podwykonawców na zasadach ustalonych przez Organizatora.

 

§ 6. Skargi i reklamacje

 

 1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Wydarzenia powinny być kierowane do Organizatora: na adres e-mail: warsztaty@nphoto.com
 2. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W wypadku braku udzielenia odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie reklamacja zostanie uznana za zasadną.
 3. W wypadku uzasadnionej reklamacji, Organizator zwróci na rzecz Uczestnika poniesione przez niego koszty związane z nabyciem Biletu.

 

§ 7. Zasady korzystania ze Strony Internetowej Wydarzenia.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Strony Internetowej innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Strony Internetowej oraz świadczonych w ramach niej usług i zawierania umów drogą elektroniczną.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Strony Internetowej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Organizatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Strony Internetowej. Organizator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonowaniu Strony Internetowej, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i celu niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia Wydarzenia.

 

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Wydarzenia są:
 • Piotr Leszczyński, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński z siedzibą w Zaczerniu 190, 36-062 Zaczernie, NIP 8132260802,
 • Nphoto sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, NIP: 5170403403,
 • Cyfrowa Foto sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, NIP: 8133469935,
 • Focus sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, NIP: 5170403426,
 • ColorlandTeam sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, NIP: 5170403260,

Jeżeli treść niniejszej Klauzuli posługuje się pojęciem Administratora należy przez nie rozumieć wskazanych wyżej Współadministratorów.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym w sprawach realizacji praw podmiotów danych, można się z kontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: odo@nphoto.com lub pisemnie na adres: 36-062 Zaczernie 190.
 2. Dane osobowe uczestników gromadzone są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Organizatora oraz na stronie EventLabs Sp. z o.o.. Administrator gromadzi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz adres strony www lub profilu na Facebooku/Instagramie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 4. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych są:
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO – akceptacja regulaminu (umowy),
 • art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wysyłanie informacji handlowych, newslettera, kontakt telefoniczny
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, odwołania w każdym momencie zgody oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi w związku z organizacją Wydarzenia będą przetwarzane przez Organizatora przez czas jego trwania oraz na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń przez 3 miesiące od czasu jego zakończenia.
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty świadczące dla Organizatora usługi oraz podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń Administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa.
 4. Organizator ponadto powierza dane osobowe podmiotom, które współdziałają z nim w celu przygotowania i przeprowadzenia Wydarzenia, w tym w szczególności w zakresie: wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych, wsparcia prawnego Administratora.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Na żądanie Uczestnika, Administrator udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

 1. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

 

§ 9. Obowiązywanie regulaminu, odpowiedzialność Organizatora, możliwości zmiany programu Wydarzenia, rozwiązywanie sporów i inne postanowienia

 

 1. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość udziału w Wydarzeniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez Uczestnika podczas Wydarzenia w Obiekcie.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub odrębnych umów oraz w granicach dopuszczalnych prawem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które poniósł Uczestnik w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu lub rezygnacją z udziału w nim. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Wydarzeniu wywołany siłą wyższą lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. W wypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci opłaty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której zasady rozliczenia Organizatora i Uczestnika Wydarzenia będą uregulowane w odrębnej Umowie. W wypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z planowanym uczestnictwem w Wydarzeniu poniesionych przez Uczestnika. W każdej sytuacji, w zakresie dopuszczalnym prawem, Organizator nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z Wydarzeniem poniesionych przez Uczestnika w inny sposób niż za pośrednictwem Organizatora.
 5. Organizator ustala program Wydarzenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na Stronie Internetowej.
 6. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 07.04.2022 r.
 9. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora https://info.nphoto.com/pl/roadshow-2022